Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatai 2020-09-01 2022-01-25 10:51:11 6.49 MB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-01-25 11:07:15 79 KB
Gimnazijos mokinių tarybos nuostatai 47.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 23.67 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-11-14 19:41:30 14.58 KB
Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, tęsiamas mokinių nemokamas maitinimas išduodant maisto davinius 2022-11-14 19:41:30 212.31 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazija Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo Tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 320.85 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 25.82 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 27.87 KB
Dokumentų rengimo ir valdymo tvarkos aprašas 2021-03-30. V-36 2023-05-02 15:03:07 432 KB
Metodinės veiklos nuostatai 2023-02-22. V-54 2023-05-02 15:02:22 398.74 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-31. V-130 2023-05-02 15:01:38 426.58 KB
Mokyklinių autobusų naudojimo, saugojimo, atsakomybės ir apskaitos dokumentų pildymo tvarkos aprašas 2022-10-24. V-276 2023-05-02 15:01:57 751.75 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo tvarkos aprašas 2020-11-23. V-177 2023-05-02 15:00:31 652 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2022-08-31 V-213 2023-05-02 15:01:17 490.61 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo 2021-06-18 V-85 2023-05-02 15:02:43 1.46 MB
Taisyklės
Raseiniųnr. Ariogalos gimnazijos mokinių taisyklės 2023-09-24 17:24:16 209.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 33.62 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 611.17 KB
Priedas Nr.1 asmens duomenų saugojimo terminai 2023-09-24 17:24:16 8.65 KB
Priedas Nr.2 Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2023-09-24 17:24:16 8.07 KB
Priedas Nr.3 Asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 7.1 KB
Priedas Nr.4 Konfidencialumo įsipareigojimas 2023-09-24 17:24:16 6.56 KB
Priedas Nr.5 Neatitikčių registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 10.3 KB
Priedas Nr.6 Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 2023-09-24 17:24:16 5.54 KB
Priedas Nr.7 Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai altikimo forma 2023-09-24 17:24:16 12.06 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Darbo tvarkos taisyklės 2023-09-24 17:24:16 457.5 KB
Smurto taisyklės 2022 2023-09-24 17:24:16 332.6 KB
Pranešimas dėl priekabiavimo, smurto 2023-09-24 17:24:16 12.87 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2022-05-19 16:11:49 13.79 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1-ą klasę 2022-05-19 16:11:36 13.73 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases 2022-05-19 16:11:43 12.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:17 12.4 KB
Prašymas dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:24 13.13 KB
Prašymas (laisva forma) 2023-04-27 11:46:08 43 KB
Prašymas dėl išvykimo iš gimnazijos 2023-04-27 11:46:24 11.92 KB
Prašymas dėl daiktų spintelės naudojimosi 2023-04-27 12:36:31 13.14 KB
Prašymas į seminarą 2023-04-27 12:36:51 13.73 KB
Sutikimas 2023-04-27 12:37:07 11.94 KB
Prašymas išsinuomoti autobusą (TEMSA-Opalin 8) 2023-04-27 12:37:17 12.49 KB
Prašymas išsinuomoti autobusą (Volkswagen Crafter) 2023-04-27 12:38:42 12.41 KB
Dėl avanso pervedimo 2023-04-27 12:39:54 42 KB
Dėl darbo užmokesčio pervedimo 2023-04-27 12:40:02 35.5 KB
Pareigybės aprašai
Mokytojų, specialistų ir administracijos pareigybės aprašai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:20:47 14.82 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:20:53 17.99 KB
Logopedo, specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:04 17.67 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:13 19.73 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:29 24.23 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:39 18.86 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:55 23.91 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:01 23.66 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:09 23.74 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:16 23.99 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:25 23.91 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:33 24.07 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:42 23.72 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:50 24.22 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašai
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:13 16.25 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:19 20.25 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:29 49.5 KB
Santechniko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:36 14.73 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:41 19.46 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:48 17.17 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:01 48.5 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:07 58 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 62.5 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 21.88 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybes aprašymas 51 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 19.34 KB
Dokumentų FORMOS (mokytojams) Atnaujinta Dydis
Programos
Priedas Nr.1 Ilgalaikis planas (darbui pagal atnaujintas BP) 2023-06-28 09:38:57 28.99 KB
Priedas Nr. 2 Ilgalaikis planas 2023-06-28 09:38:57 25.95 KB
Priedas Nr. 3 Programa ilgalaikis planas 2023-06-28 09:38:57 26.94 KB
Priedas Nr. 4 Programa ilgalaikis planas (darbui pagal atnaujintas BP) 2023-06-28 09:38:57 25.12 KB
Priedas Nr. 5 Programa (pasiūla) 2023-06-28 09:38:57 25.02 KB
Priedas Nr. 6 Neformaliojo švietimo programa 2023-06-28 09:38:57 25.36 KB
Priedas Nr. 7 Neformaliojo švietimo programa (pasiūla) 2023-06-28 09:38:57 25.3 KB
Priedas Nr. 8 Pritaikyta programa 2023-06-28 09:38:57 13.48 KB
Priedas Nr. 9 Individualizuota programa 2023-06-28 09:38:57 14.29 KB
Priedas Nr. 10 Klasės vadovo veiklos planas 2023-06-28 09:38:57 27.49 KB
Priedas Nr. 11 Ilgalaikių planų korekcija 2023-06-28 09:38:57 27.04 KB
Ataskaitos
Olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų ataskaita 2023-01-15 21:15:49 174 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 46.72 KB
Priedas Nr. 1 Praleistų pamokų teisinimo lapas 12.15 KB
Priedas Nr. 2 Praleistų pamokų teisinimo lapas (vyresni mokiniai) 12.09 KB
Priedas Nr. 3 Klasės vadovo suvestinė 12.76 KB
Priedas Nr. 4 Gimnazijoje vykstantis renginys 12.98 KB
Priedas Nr. 5 Informacija apie praleistas pamokas 12.91 KB
Turizmo formos
AG-Įsakymas dėl turizmo organizavi aprašo patvirtinimo 2023-02-14 12:45:45 68.77 KB
AG-Turizmo-organizavimo-aprašas 2023-02-14 12:46:11 19.82 KB
Priedas Nr. 1 Prašymas vykti 2023-02-14 12:46:33 14.65 KB
Priedas Nr. 2 Renginio dalyvių sąrašas 2023-02-14 12:46:46 14.61 KB
Priedas Nr. 3 Saugaus elgesio instruktažo lapas 2023-02-14 12:47:00 13.73 KB
Priedas Nr. 4 Renginio programa 2023-02-14 12:47:36 13.86 KB
Priedas Nr. 5 Pranešimas tėvams dėl išvykimo 2023-02-14 12:47:52 14.02 KB
Priedas Nr. 6. Saugos instruktažai 2023-02-14 12:47:20 15.94 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas. 2023-09-04 17:48:26 415.68 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2023-09-04 17:48:26 137.24 KB
Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m. m. 2023-09-04 17:48:26 85 KB
Ugdymo proceso organizavimas 2022-2023 m. m. 2023-09-04 17:48:26 86.5 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2021–2022, 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-04 17:48:26 859.06 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 144.24 KB
Rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 14.71 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 120.97 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 144.82 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 146.69 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 140.11 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 125.34 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 128.44 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 169.95 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-04 17:23:35 156.21 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 metai
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita I ketvirtis 12.59 KB
2022 metai
Įsakymas dėl Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos 49.5 ir 49.8 papunkčių pakeitimo nuo 23-01-01 2023-01-13 11:26:02 185.69 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022 m. (su priedais) 2023-01-13 11:26:02 53.42 KB
2021 metai
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2021 m. 2023-01-13 11:21:38 49.88 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-14 20:49:29 1.38 MB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-08-14 20:49:29 1.39 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 6.58 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 1.7 MB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 1.67 MB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 2.17 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 4.88 MB
2021 m. III ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 1.18 MB
2021 m. II ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 4.54 MB
2021 m. I ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 4.91 MB
2020 m.
2020 m. finansines ataskaitos ataskaitų rinkinys 2022-01-25 07:51:27 33.39 MB
2019 m.
2019 m. finansinės ataskaitos ataskaitų rinkinys 2022-01-25 07:52:07 7.6 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-04-19 21:38:04 3.7 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 5.47 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 5.87 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 3.54 MB
2022 m. - II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 3.5 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 2.93 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2023-01-15 20:28:25 641.72 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:07 2.36 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:07 2.48 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:08 2.48 MB
2020 m.
2020 m. finansinės ataskaitos 2022-01-25 08:13:15 21.38 MB
2019 m.
2019 m. finansinės ataskaitos 2022-01-25 08:13:24 7.6 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto vykdymas 2022-01-25 08:13:37 12.57 MB
2017 m.
2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (1) 2022-01-25 10:23:06 4.55 MB
2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (2) 2022-01-25 10:23:06 3.36 MB
2017 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:23:08 9.71 MB
2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:08 151.03 KB
2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:23:09 199.64 KB
2017 m. III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:09 0.96 MB
2017 m. II ketvirtis Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos Aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:23:10 431.53 KB
2017 m. II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:10 0.98 MB
2017 m. II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:23:10 1.37 MB
2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022-01-25 10:23:11 3.4 MB
2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2022-01-25 10:23:11 465.51 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-04 15:16:04 36.25 KB
Valgiaraščiai
20 dienų valgiaraštis 6-10 metų amžiaus vaikams 2022-05-16 19:06:16 8.5 MB
20 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresnių mokinių 2022-05-16 19:06:46 9.52 MB
15 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams (mokami) 2022-05-16 19:06:52 1.83 MB
Šaltų užkandžių/gėrimų asortimentas 2022-05-16 19:06:41 1.06 MB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2022-05-19 16:11:49 13.79 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 23.67 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1-ą klasę 2022-05-19 16:11:36 13.73 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-11-14 19:41:30 14.58 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases 2022-05-19 16:11:43 12.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:17 12.4 KB
Prašymas dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:24 13.13 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2022-05-19 16:15:14 261.25 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2023-02-14 12:49:19 304.05 KB
VP taisyklių 1 priedas 2023-02-14 12:49:34 22.99 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2022-01-25 15:49:37 45.5 KB
Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 26.63 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbo planas 2023 metai 2023-01-13 11:50:06 280.08 KB
VGK 2022 m. veiklos planas 2023-01-15 20:18:57 30.94 KB
VGK darbo reglamentas 2023-01-13 11:50:06 31.93 KB
Direktoriau įsakymas dėl VGK sudarymo 2023-09-22 09:41:16 189.83 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 33.62 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 611.17 KB
Priedas Nr.1 asmens duomenų saugojimo terminai 2023-09-24 17:24:16 8.65 KB
Priedas Nr.2 Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2023-09-24 17:24:16 8.07 KB
Priedas Nr.3 Asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 7.1 KB
Priedas Nr.4 Konfidencialumo įsipareigojimas 2023-09-24 17:24:16 6.56 KB
Priedas Nr.5 Neatitikčių registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 10.3 KB
Priedas Nr.6 Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 2023-09-24 17:24:16 5.54 KB
Priedas Nr.7 Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai altikimo forma 2023-09-24 17:24:16 12.06 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 27.73 KB
1 Priedas. Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) tvarkomų duomenų apimtys ir saugojimo terminai 16.42 KB
2 Priedas. Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas 14.82 KB
3 Priedas. Susitarimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie gimnazijos veiklą tikslu 16.63 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Veiklos-kokybes-isivertinimo-aprasas 2023-01-31 11:03:37 71.66 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m. m 2023-01-31 11:03:38 572.29 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023 - 2024 I pusmetis (mokytojų budėjimas) 15.81 KB
Mokytojų budėjimo grafikas (Vytauto g. 94) 2023-2024 m.m. 11.79 KB
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 12.33 KB
1-4 KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023-09-24 17:56:06 846.5 KB
5-8 KL. IR I-IV G. KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 42.57 KB
5-8 KL. IR I-IV G. KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 15.17 KB
1-4 KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 11.89 KB
Savanorystės akreditacija Atnaujinta Dydis
Savanorystės akreditacijai gauti paraiškos forma 2022-01-25 11:11:27 97.25 KB
Švietimo būklės rezultatai Atnaujinta Dydis
Švietimo būklės rezultatai 2019 m 2022-01-25 15:37:48 412.05 KB
Švietimo būklės rezultatai 2018 m. 2022-01-25 15:37:49 448.12 KB
Švietimo būklės rezultatai 2017 m. 2022-01-25 15:37:49 396.79 KB
Pažangumas ir lankomumas Atnaujinta Dydis
1-4 klasių pažangumas ir lankomumas 2021-2022 m. m. metinis 2022-06-22 13:25:42 34 KB
1-4 klasių pažangumas ir lankomumas 2021-2022 m. m. metinis (skaidrės) 2022-10-17 15:13:25 459.78 KB
Informacinis centras Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Almos Adamkienės informacinio centro nuostatai 2023-05-17 12:39:22 99.89 KB
Naudojimosi Almos Adamkienės informaciniu centru taisyklės 2023-05-17 12:39:22 126.51 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-05-17 12:39:22 182.41 KB
Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas 2023-05-17 12:39:22 227.5 KB
2022 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai 2023-05-17 12:39:22 223.02 KB
2022 m. Ariogalos gimnazijos įsigytos mokymo priemonės 2023-05-17 12:39:22 24.14 KB
2021 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai 2023-05-17 12:39:22 226.1 KB
2021 m. Ariogalos gimnazijos įsigytos mokymo priemonės 2023-05-17 12:39:22 16.5 KB
2020 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai ir priemonės 2023-05-17 12:39:22 42.48 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019 m. Atnaujinta Dydis
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2 klasės 2022-01-24 17:38:59 691.66 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 4 klasės 2022-01-24 17:39:00 910.55 KB