Įtraukusis ugdymas

DAŽNIAUSIAI KYLANTYS KLAUSIMAI, PASTEBĖJUS VAIKO UGDYMOSI SUNKUMUS

    
Kas yra specialiųjų poreikių vaikas? 
Tai vaikas, kuriam dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių reikalinga savita pagalba ir paslaugos ugdymo procese.
Kas yra specialieji ugdymosi poreikiai?
Specialieji ugdymosi poreikiai( SUP) –tai pagalbos ir ir paslaugų ugdyme reikmė, atsirandantys dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.
Kas yra specialusis ugdymas?
Ugdymo paskirtis- padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.
Kokiu tikslu vertinami vaiko specialieji ugdymosi poreikiai?
Vaiko SUP vertinami tam, kad nustatyti kokios pagalbos ir paslaugų vaikui reikia, siekiant sudaryti jam palankiausias ugdymo ir tobulėjimo sąlygas. Tik įvertinus SUP galima vaikui rekomenduoti vaikui tinkamą ugdymo programą, specialistų pagalbą.
Kas ir kaip vertina specialiuosius ugdymo poreikius?
Pirminis vertinimas-atlieka mokyklos VGK ( Vaiko gerovės komisija), kuriai priklauso direktoriaus pavaduotoja, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, gimnazijos mokytojai.
Išsamusis įvertinimas – vaiko pedagoginių, psichologinių, asmenybės sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir pagalbos priemonių rekomendavimas. Jį atlieka švietimo pagalbos tarnybos specialistai – psichologai, logopedai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, neurologai. Į Švietimo pagalbos tarnybą vaiką nukreipia mokyklos VGK, gavusi tėvų sutikimą.
Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.
Kas ir kur gali kreiptis dėl vaiko SUP įvertinimo?
Prašyti įvertinti vaiko poreikius gali tėvai, jeigu įtaria, kad jų vaikas turi mokymosi sunkumų. Taip pat vaiko poreikių įvertinimą gali inicijuoti jį ugdanti švietimo įstaiga, gavusi tėvų sutikimą.
Kokios ugdymo programos gali būti siūlomos vaikui turinčiam SUP?
Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011m. rugsėjo 30 d. įsakymų Nr. V-1795 „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“ vaikui gali būti skiriamos tokios ugdymo programos:
 - Pritaikytos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, siekiant sudaryti sąlygas įgyti tinkamą išsilavinimą. Ugdymo programa pritaikoma pagal vaiko gebėjimus ir specialiuosius ugdymosi poreikius, bet nekeičiant ugdymo turinio, mokinys mokosi pagal minimalųjį bendrųjų programų lygį.
 - Individualizuotos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, skirtos sutrikusio intelekto mokiniams. Mokiniai mokosi pagal tik jiems pritaikytą programą, atkreipiant dėmesį į savarankiškumo galimybes tolimesniame gyvenime.
Kas yra įtraukusis ugdymas?   Tai mokykla visiems ir kiekvienam. Procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.
 
KAIP PADĖTI VAIKUI?
 • Reikėtų išsiaiškinti, ką mano pats vaikas. Ar jam pačiam atrodo, kad jis turi mokymosi problemų.
 • Tėvų aktyvus dalyvavimas, nustatant, aptariant vaiko sunkumus, numatant pagalbos vaikui būdus ir formas yra be galo svarbus. Nebūkite abejingi, domėkitės savo vaiku.
 • Jeigu Jūsų vaikas turi SUP nekaltinkite jo tingėjimu, nenoru mokytis.
 • Niekas geriau už Jus nepažįsta Jūsų vaiko, todėl papasakokite Jūsų vaiką ugdančiam pedagogui, kuo daugiau apie savo vaiką: kas jam gerai sekasi, kokią veiklą jis mėgsta, kas jam patinka, kas jį nuramina, kaip jis reiškia savo jausmus ir daugelį kitų dalykų.
 • Parodykite vaikui, kad Jūs džiaugiatės bent mažiausiu jo laimėjimu, pagirkite, paskatinkite jį.
 • Negalvokite, kad pedagogai stebukladariai ir vieninteliai žino, kas tinkama Jūsų vaikui. Pasidalinkite su jais savo patyrimu, baimėmis, rūpesčiais, pasiekimais, džiaugsmais.
 • Jūsų vaikas tikrai padarys pažangą, jeigu glaudžiai bendradarbiausite su pedagogais, specialistais, ugdymo įstaigos administracijos atstovais. Kartu su jais numatykite vaiko ugdymo tikslus, kartu siekite užsibrėžtų tikslų. Bendradarbiavimas – kelias į sėkmę.
 • Atminkite, kad vaiko SUP įvertinimas nepadaro Jūsų vaiko „neįgaliu“ ir nežlugdo jo ateities. Priešingai, neįgalus vaikas gali pasidaryti tada, kai tuščiai švaistomas laikas, kai mokomasi to, kas jam per sudėtinga.
 • Svarbu, kad tėveliai nedarytų už vaiką to, ką jis pats gali padaryti. Taip elgdamiesi ugdysite vaiko savarankiškumą.
 • Jeigu Jums kyla neaiškumų, ko nors nesuprantate dėl vaiko SUP visada klauskite, konsultuokitės su pedagogais, specialistais.
 • Padėkite savo vaikui pasijusti mylimam, svarbiam, reikalingam, nors jis ir patiria nesėkmių moksle.
 • Visada domėkitės savo vaiko pasiekimais.
 • Atminkite, kad visi mes esame skirtingi, ir tai yra normalu. Juk būtų nenormalu, jei visi būtumėm vienodi.
 • Jei Jūs, tėveliai, įtariate, kad Jūsų vaikas turi ugdymosi sunkumų, skubėkite išsiaiškinti ir pažinti problemą.
 • Nepraraskite kantrybės, kai Jūsų vaikas ne iš karto supras kokią nors užduotį, pamirš Jūsų prašymus ir pan. Neskubėkite. Būkite kantrūs.
 • Svarbiausia nepalikite savo vaiko vieno su jo problemomis, visada rodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra. „Nebėkite“ nuo vaiko nesėkmių, nebauskite jo pažeminimu, o visada domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su klasės auklėtoju ir kitais specialistais.
   Parengė spec. pedagogė Danguolė Gailienė

Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įvairių poreikių vaikai "Pažinti - Suprasti" 2023-10-16 14:39:28 221.61 KB
Sąvokų žemėlapis 2023-10-16 14:39:28 50.73 KB
Kas yra disleksija 2023-10-16 14:39:28 192 KB

Atnaujinta: 2024-05-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Sveika mokykla