Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatai 2020-09-01 2022-01-25 10:51:11 6.49 MB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-01-25 11:07:15 79 KB
Gimnazijos mokinių tarybos nuostatai 47.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašas 2023-10-24 11:29:32 23.67 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas 2023-10-24 11:29:32 598.19 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2023-10-24 11:29:33 14.58 KB
Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, tęsiamas mokinių nemokamas maitinimas išduodant maisto davinius 2023-10-24 11:29:33 212.31 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-10-24 11:29:33 27.87 KB
Dokumentų rengimo ir valdymo tvarkos aprašas 2021-03-30. V-36 2023-10-24 11:29:33 432 KB
Metodinės veiklos nuostatai 2023-02-22. V-54 2023-10-24 11:29:33 398.74 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-31. V-130 2023-10-24 11:29:33 426.58 KB
Mokyklinių autobusų naudojimo, saugojimo, atsakomybės ir apskaitos dokumentų pildymo tvarkos aprašas 2022-10-24. V-276 2023-10-24 11:29:33 751.75 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo tvarkos aprašas 2020-11-23. V-177 2023-10-24 11:29:33 652 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2022-08-31 V-213 2023-10-24 11:29:33 490.61 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo 2021-06-18 V-85 2023-10-24 11:29:33 1.46 MB
Socialinė - pilietinė veikla
Socialinės pilietinės veiklos aprašas 2023-10-03 11:25:21 591.84 KB
Taisyklės
Raseiniųnr. Ariogalos gimnazijos mokinių taisyklės 2023-09-24 17:24:16 209.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 33.62 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 611.17 KB
Priedas Nr.1 asmens duomenų saugojimo terminai 2023-09-24 17:24:16 8.65 KB
Priedas Nr.2 Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2023-09-24 17:24:16 8.07 KB
Priedas Nr.3 Asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 7.1 KB
Priedas Nr.4 Konfidencialumo įsipareigojimas 2023-09-24 17:24:16 6.56 KB
Priedas Nr.5 Neatitikčių registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 10.3 KB
Priedas Nr.6 Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 2023-09-24 17:24:16 5.54 KB
Priedas Nr.7 Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai altikimo forma 2023-09-24 17:24:16 12.06 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Darbo tvarkos taisyklės 2023-09-24 17:24:16 457.5 KB
Smurto taisyklės 2022 2023-09-24 17:24:16 332.6 KB
Pranešimas dėl priekabiavimo, smurto 2023-09-24 17:24:16 12.87 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2022-05-19 16:11:49 13.79 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1-ą klasę 2022-05-19 16:11:36 13.73 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases 2022-05-19 16:11:43 12.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:17 12.4 KB
Prašymas dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:24 13.13 KB
Prašymas (laisva forma) 2023-04-27 11:46:08 43 KB
Prašymas dėl išvykimo iš gimnazijos 2023-04-27 11:46:24 11.92 KB
Prašymas dėl daiktų spintelės naudojimosi 2023-04-27 12:36:31 13.14 KB
Prašymas į seminarą 2023-04-27 12:36:51 13.73 KB
Sutikimas 2023-04-27 12:37:07 11.94 KB
Prašymas išsinuomoti autobusą (TEMSA-Opalin 8) 2023-04-27 12:37:17 12.49 KB
Prašymas išsinuomoti autobusą (Volkswagen Crafter) 2023-04-27 12:38:42 12.41 KB
Dėl avanso pervedimo 2023-04-27 12:39:54 42 KB
Dėl darbo užmokesčio pervedimo 2023-04-27 12:40:02 35.5 KB
Pareigybės aprašai
Mokytojų, specialistų ir administracijos pareigybės aprašai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 1 2023-11-20 19:46:43 374.19 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 2 2023-11-20 19:46:43 266.7 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 14.82 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 17.99 KB
Logopedo, specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 17.67 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 19.73 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 24.23 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 18.86 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 23.91 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 23.66 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 23.74 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 23.99 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 23.91 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 24.07 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 23.72 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 2023-11-20 19:46:43 24.22 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašai
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:13 16.25 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:19 20.25 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:29 49.5 KB
Santechniko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:36 14.73 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:41 19.46 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:48 17.17 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:01 48.5 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:07 58 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 62.5 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 21.88 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybes aprašymas 51 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 19.34 KB
Dokumentų FORMOS (mokytojams) Atnaujinta Dydis
Programos
Priedas Nr.1 Ilgalaikis planas (darbui pagal atnaujintas BP) 2023-06-28 09:38:57 28.99 KB
Priedas Nr. 2 Ilgalaikis planas 2023-06-28 09:38:57 25.95 KB
Priedas Nr. 3 Programa ilgalaikis planas 2023-06-28 09:38:57 26.94 KB
Priedas Nr. 4 Programa ilgalaikis planas (darbui pagal atnaujintas BP) 2023-06-28 09:38:57 25.12 KB
Priedas Nr. 5 Programa (pasiūla) 2023-06-28 09:38:57 25.02 KB
Priedas Nr. 6 Neformaliojo švietimo programa 2023-06-28 09:38:57 25.36 KB
Priedas Nr. 7 Neformaliojo švietimo programa (pasiūla) 2023-06-28 09:38:57 25.3 KB
Priedas Nr. 8 Pritaikyta programa 2023-06-28 09:38:57 13.48 KB
Priedas Nr. 9 Individualizuota programa 2023-06-28 09:38:57 14.29 KB
Priedas Nr. 10 Klasės vadovo veiklos planas 2023-06-28 09:38:57 27.49 KB
Priedas Nr. 11 Ilgalaikių planų korekcija 2023-06-28 09:38:57 27.04 KB
Ataskaitos
Olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų ataskaita 2023-01-15 21:15:49 174 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 46.72 KB
Priedas Nr. 1 Praleistų pamokų teisinimo lapas 12.15 KB
Priedas Nr. 2 Praleistų pamokų teisinimo lapas (vyresni mokiniai) 12.09 KB
Priedas Nr. 3 Klasės vadovo suvestinė 12.76 KB
Priedas Nr. 4 Gimnazijoje vykstantis renginys 12.98 KB
Priedas Nr. 5 Informacija apie praleistas pamokas 12.91 KB
Turizmo formos
Įsakymas dėl AG turizmo organizavimo 2024-01-23 21:16:59 355.8 KB
Turizmo organizavimo aprašas 2024-01-23 21:16:59 19.88 KB
1 priedas Prašymas 2024-01-23 21:16:59 15.3 KB
2 priedas Saugaus elgesio instruktažas 2024-01-23 21:16:59 13.07 KB
3 priedas Sutikimas 2024-01-23 21:16:59 14.52 KB
4 priedas Saugaus elgesio instruktažas 2024-01-23 21:16:59 15.93 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas. 2023-09-04 17:48:26 415.68 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2023-09-04 17:48:26 137.24 KB
Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m. m. 2023-09-04 17:48:26 85 KB
Ugdymo proceso organizavimas 2022-2023 m. m. 2023-09-04 17:48:26 86.5 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2021–2022, 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-04 17:48:26 859.06 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
AG_Birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 09:45:20 198.53 KB
AG__Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-04 09:45:20 163.4 KB
AG__Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 09:45:20 666.71 KB
AG_Kovo menesio veiklos planas 2024-06-04 09:45:20 588.96 KB
Ag_Vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-04 09:45:20 162.48 KB
AG_Sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-04 09:45:20 36.7 KB
Visuomenes sveikatos specialisto, vykdancio sveikatos prieziura mokyklose, 2024 metu 05 menesio planas 2024-06-04 09:45:20 469.95 KB
Visuomenes sveikatos specialisto, vykdancio sveikatos prieziura mokyklose, 2024 metu 04 menesio planas 2024-06-04 09:45:20 296.02 KB
Visuomenes sveikatos specialisto, vykdancio sveikatos prieziura mokyklose, 2024 metu 02 menesio planas 2024-06-04 09:45:20 291.99 KB
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokyklose, 2024 metų 01 mėnesio planas 2024-06-04 09:45:20 287.48 KB
2023 m.
Sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 128.44 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 125.34 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 140.11 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 146.69 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 144.82 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 120.97 KB
Rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 14.71 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 144.24 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 145.51 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 573.06 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-02 10:45:59 163.76 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2024 metai
Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema nuo 2024-01-01 79.24 KB
2023 metai
Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024-02-13 15:27:52 740.48 KB
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita I ketvirtis 2024-02-13 15:27:52 12.59 KB
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita II ketvirtis 2024-02-13 15:27:53 12.66 KB
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita III ketvirtis 2024-02-13 15:27:53 12.7 KB
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita IV ketvirtis 2024-02-13 15:27:53 11.35 KB
2022 metai
Įsakymas dėl Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos 49.5 ir 49.8 papunkčių pakeitimo nuo 23-01-01 2023-01-13 11:26:02 185.69 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022 m. (su priedais) 2023-01-13 11:26:02 53.42 KB
2021 metai
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2021 m. 2023-01-13 11:21:38 49.88 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. finansiniu ataskaitu rinkinys 5.49 MB
2023 m.
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:42:17 5.49 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. 2024-04-19 08:42:17 3.73 MB
2023 m. IV ketv. finansiniu ataskaitu rinkinys 2024-04-19 08:42:17 4.64 MB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:42:17 1.31 MB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:42:17 1.38 MB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:42:17 1.39 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 6.58 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 1.7 MB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 1.67 MB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-29 09:06:01 2.17 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 4.88 MB
2021 m. III ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 1.18 MB
2021 m. II ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 4.54 MB
2021 m. I ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-19 07:48:32 4.91 MB
2020 m.
2020 m. finansines ataskaitos ataskaitų rinkinys 2022-01-25 07:51:27 33.39 MB
2019 m.
2019 m. finansinės ataskaitos ataskaitų rinkinys 2022-01-25 07:52:07 7.6 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-10-24 11:33:26 5.15 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-10-24 11:33:26 5.47 MB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-10-24 11:33:26 3.7 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 5.87 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 3.54 MB
2022 m. - II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 3.5 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-09 22:25:22 2.93 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2023-01-15 20:28:25 641.72 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:07 2.36 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:07 2.48 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:08 2.48 MB
2020 m.
2020 m. finansinės ataskaitos 2022-01-25 08:13:15 21.38 MB
2019 m.
2019 m. finansinės ataskaitos 2022-01-25 08:13:24 7.6 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto vykdymas 2022-01-25 08:13:37 12.57 MB
2017 m.
2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (1) 2022-01-25 10:23:06 4.55 MB
2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (2) 2022-01-25 10:23:06 3.36 MB
2017 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:23:08 9.71 MB
2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:08 151.03 KB
2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:23:09 199.64 KB
2017 m. III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:09 0.96 MB
2017 m. II ketvirtis Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos Aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:23:10 431.53 KB
2017 m. II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:10 0.98 MB
2017 m. II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:23:10 1.37 MB
2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022-01-25 10:23:11 3.4 MB
2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2022-01-25 10:23:11 465.51 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-04 15:16:04 36.25 KB
Valgiaraščiai
Valgiaraštis-6-10-metų-vaikams 2023-10-31 11:38:10 8.5 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2023-10-31 11:38:10 10.87 MB
15 dienų papildomas valgiaraštis 2023-10-31 11:38:10 17.05 MB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2022-05-19 16:11:49 13.79 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašas 2023-10-24 11:29:32 23.67 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1-ą klasę 2022-05-19 16:11:36 13.73 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases 2022-05-19 16:11:43 12.12 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2023-10-24 11:29:33 14.58 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:17 12.4 KB
Prašymas dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:24 13.13 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2022-05-19 16:15:14 261.25 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2023-02-14 12:49:19 304.05 KB
VP taisyklių 1 priedas 2023-02-14 12:49:34 22.99 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
V-236-Korupcijos-prevencijos-igyvendinimo-planas 2024-03-21 14:52:30 45.5 KB
Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2024-03-21 14:52:30 26.63 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbo planas 2023 metai 2023-01-13 11:50:06 280.08 KB
VGK 2022 m. veiklos planas 2023-01-15 20:18:57 30.94 KB
VGK darbo reglamentas 2023-01-13 11:50:06 31.93 KB
Direktoriau įsakymas dėl VGK sudarymo 2023-09-22 09:41:16 189.83 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 33.62 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-24 17:24:16 611.17 KB
Priedas Nr.1 asmens duomenų saugojimo terminai 2023-09-24 17:24:16 8.65 KB
Priedas Nr.2 Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2023-09-24 17:24:16 8.07 KB
Priedas Nr.3 Asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 7.1 KB
Priedas Nr.4 Konfidencialumo įsipareigojimas 2023-09-24 17:24:16 6.56 KB
Priedas Nr.5 Neatitikčių registravimo žurnalas 2023-09-24 17:24:16 10.3 KB
Priedas Nr.6 Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 2023-09-24 17:24:16 5.54 KB
Priedas Nr.7 Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai altikimo forma 2023-09-24 17:24:16 12.06 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 27.73 KB
1 Priedas. Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) tvarkomų duomenų apimtys ir saugojimo terminai 16.42 KB
2 Priedas. Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas 14.82 KB
3 Priedas. Susitarimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie gimnazijos veiklą tikslu 16.63 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Veiklos-kokybes-isivertinimo-aprasas 2023-01-31 11:03:37 71.66 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m. m 2023-01-31 11:03:38 572.29 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023 - 2024 I pusmetis (mokytojų budėjimas) 2024-04-04 09:26:13 15.81 KB
Mokytojų budėjimo grafikas (Vytauto g. 94) 2023-2024 m.m. 2024-04-04 09:26:13 11.79 KB
1-4 KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2024-04-04 09:26:13 846.5 KB
5-8 KL. IR I-IV G. KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2024-04-04 09:26:13 42.57 KB
NŠ tvarkarastis 2023-2024 m.m 2024-04-04 09:26:13 12.32 KB
5-8 KL. IR I-IV G. KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2024-04-04 09:26:13 15.17 KB
1-4 KL. 2023-2024 M.M. MOKINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2024-04-04 09:26:13 11.89 KB
Mokytojų budėjimo grafikas (vytauto g. 94) koreguotas 2024-04-04 09:26:13 11.92 KB
Savanorystės akreditacija Atnaujinta Dydis
Savanorystės akreditacijai gauti paraiškos forma 2022-01-25 11:11:27 97.25 KB
Švietimo būklės rezultatai Atnaujinta Dydis
Švietimo būklės rezultatai 2019 m 2022-01-25 15:37:48 412.05 KB
Švietimo būklės rezultatai 2018 m. 2022-01-25 15:37:49 448.12 KB
Švietimo būklės rezultatai 2017 m. 2022-01-25 15:37:49 396.79 KB
Pažangumas ir lankomumas Atnaujinta Dydis
1-4 klasių pažangumas ir lankomumas 2021-2022 m. m. metinis 2022-06-22 13:25:42 34 KB
1-4 klasių pažangumas ir lankomumas 2021-2022 m. m. metinis (skaidrės) 2022-10-17 15:13:25 459.78 KB
Informacinis centras Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Almos Adamkienės informacinio centro nuostatai 2024-04-11 09:40:15 99.89 KB
Naudojimosi Almos Adamkienės informaciniu centru taisyklės 2024-04-11 09:40:15 126.51 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų spausdintais ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiaisiais vadovėliais ir mokymo(si) priemonėmis komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 2024-04-11 14:52:42 394.55 KB
2023 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai 2024-04-11 09:40:15 434.61 KB
2023 m. Ariogalos gimnazijos įsigytos mokymo priemonės 2024-04-11 09:40:15 626.45 KB
2022 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai 2024-04-11 09:40:15 223.02 KB
2022 m. Ariogalos gimnazijos įsigytos mokymo priemonės 2024-04-11 09:40:15 24.14 KB
2021 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai 2024-04-11 09:40:15 226.1 KB
2021 m. Ariogalos gimnazijos įsigytos mokymo priemonės 2024-04-11 09:40:15 16.5 KB
2020 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai ir priemonės 2024-04-11 09:40:15 42.48 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019 m. Atnaujinta Dydis
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2 klasės 2022-01-24 17:38:59 691.66 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 4 klasės 2022-01-24 17:39:00 910.55 KB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įvairių poreikių vaikai "Pažinti - Suprasti" 2023-10-16 14:39:28 221.61 KB
Sąvokų žemėlapis 2023-10-16 14:39:28 50.73 KB
Kas yra disleksija 2023-10-16 14:39:28 192 KB