Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatai 2020-09-01 2022-01-25 10:51:11 6.49 MB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-01-25 11:07:15 79 KB
Gimnazijos mokinių tarybos nuostatai 47.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 23.67 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-11-14 19:41:30 14.58 KB
Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, tęsiamas mokinių nemokamas maitinimas išduodant maisto davinius 2022-11-14 19:41:30 212.31 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 41.76 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazija Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo Tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 320.85 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 25.82 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022 m. (su priedais) 2022-11-14 19:41:30 53.42 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2021 m. 2022-11-14 19:41:30 49.88 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 27.87 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 54.41 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-05-19 13:14:41 33.62 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-05-19 13:14:41 611.17 KB
Priedas Nr.1 asmens duomenų saugojimo terminai 2022-05-19 13:14:41 8.65 KB
Priedas Nr.2 Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2022-05-19 13:14:41 8.07 KB
Priedas Nr.3 Asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas 2022-05-19 13:14:41 7.1 KB
Priedas Nr.4 Konfidencialumo įsipareigojimas 2022-05-19 13:14:41 6.56 KB
Priedas Nr.5 Neatitikčių registravimo žurnalas 2022-05-19 13:14:41 10.3 KB
Priedas Nr.6 Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 2022-05-19 13:14:41 5.54 KB
Priedas Nr.7 Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai altikimo forma 2022-05-19 13:14:41 12.06 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos Darbo tvarkos taisyklės 2022-01-25 11:07:48 457.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2022-05-19 16:11:49 13.79 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1-ą klasę 2022-05-19 16:11:36 13.73 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases 2022-05-19 16:11:43 12.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:17 12.4 KB
Prašymas dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:24 13.13 KB
Pareigybės aprašai
Mokytojų, specialistų ir administracijos pareigybės aprašai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:20:47 14.82 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:20:53 17.99 KB
Logopedo, specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:04 17.67 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:13 19.73 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:29 24.23 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:39 18.86 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:21:55 23.91 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:01 23.66 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:09 23.74 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:16 23.99 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:25 23.91 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:33 24.07 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:42 23.72 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:22:50 24.22 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašai
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:13 16.25 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:19 20.25 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:29 49.5 KB
Santechniko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:36 14.73 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:41 19.46 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-06-21 18:24:48 17.17 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:01 48.5 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 2022-06-21 18:25:07 58 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 62.5 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 21.88 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybes aprašymas 51 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 19.34 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas. 2022-10-17 19:52:32 415.68 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2022-10-17 19:52:32 137.24 KB
Ugdymo proceso organizavimas 2022-2023 m. m. 2022-10-17 19:52:32 86.5 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2021–2022, 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-10-17 19:52:32 859.06 KB
Mėnesio veiklos planai
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-12-02 11:33:53 169.95 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-12-02 11:33:53 156.21 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
Finansinės būklės ataskaita 230.44 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 193.28 KB
Ariogalos g. aiškinamasis raštas II ketvirtis 290.8 KB
20 VSAFAS 4 priedas 06 30 d. 225.93 KB
2021 m.
2021 m. III ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-12 16:00:49 1.18 MB
2021 m. II ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-12 16:00:49 4.54 MB
2021 m. I ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-12 16:00:49 4.91 MB
2020 m.
2020 m. finansines ataskaitos ataskaitų rinkinys 2022-01-25 07:51:27 33.39 MB
2019 m.
2019 m. finansinės ataskaitos ataskaitų rinkinys 2022-01-25 07:52:07 7.6 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
Biudžetinių įstaigų pajamų 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (paslaugos) 2022-11-24 08:33:14 196.1 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita(nuoma) 2022-11-24 08:37:23 196.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (rekonstravimas) 196.42 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (Erasmus) 194.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ataskaitų aiškinamasis raštas 275.05 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtimė ataskaita (m.bazei) 196.45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (mk) 201.19 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (nuoma) 193.58 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (optimizavimas) 193.1 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (Ukr.) 194.95 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita 193.58 KB
Biudžeto iššlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (s.l.rekonstravimas) 196.48 KB
Mokėtinų sumų ataskaita Nr.2 2022-11-24 08:37:29 209.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 ketvirtinė ataskaita (SF) 2022-11-24 08:37:41 205.07 KB
2021 m.
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:07 2.36 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:07 2.48 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2022-01-25 08:12:08 2.48 MB
2020 m.
2020 m. finansinės ataskaitos 2022-01-25 08:13:15 21.38 MB
2019 m.
2019 m. finansinės ataskaitos 2022-01-25 08:13:24 7.6 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto vykdymas 2022-01-25 08:13:37 12.57 MB
2017 m.
2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (1) 2022-01-25 10:23:06 4.55 MB
2017 m. metinės Finansinės veiklos ataskaitos (2) 2022-01-25 10:23:06 3.36 MB
2017 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:23:08 9.71 MB
2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:08 151.03 KB
2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:23:09 199.64 KB
2017 m. III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:09 0.96 MB
2017 m. II ketvirtis Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos Aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:23:10 431.53 KB
2017 m. II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:23:10 0.98 MB
2017 m. II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:23:10 1.37 MB
2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022-01-25 10:23:11 3.4 MB
2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2022-01-25 10:23:11 465.51 KB
2016 m.
2016 m. Pinigų srautų ataskaita 2022-01-25 10:34:55 193.82 KB
2016 m. Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:34:56 558.65 KB
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:34:56 379.79 KB
2016 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-01-25 10:34:56 250.19 KB
2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2016-12-31 2022-01-25 10:34:57 90.32 KB
2016 m. Metinės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022-01-25 10:34:57 539.6 KB
2016 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2022-01-25 10:34:57 789.8 KB
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2022-01-25 10:34:58 2.12 MB
2016 m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:34:58 941.4 KB
2016 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  2022-01-25 10:34:58 2.6 MB
016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita  2022-01-25 10:34:59 439.7 KB
2016 m. II ketv. Finaninių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-01-25 10:34:59 716.97 KB
2016 m. I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2022-01-25 10:34:59 1.12 MB
2016 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022-01-25 10:35:00 1.25 MB
2016 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos 2022-01-25 10:35:00 841.29 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo organizavimo Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 41.76 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 54.41 KB
Valgiaraščiai
20 dienų valgiaraštis 6-10 metų amžiaus vaikams 2022-05-16 19:06:16 8.5 MB
20 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresnių mokinių 2022-05-16 19:06:46 9.52 MB
15 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams (mokami) 2022-05-16 19:06:52 1.83 MB
Šaltų užkandžių/gėrimų asortimentas 2022-05-16 19:06:41 1.06 MB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2022-05-19 16:11:49 13.79 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių r. Ariogalos gimnazijos tvarkos aprašas 2022-11-14 19:41:30 23.67 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1-ą klasę 2022-05-19 16:11:36 13.73 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-11-14 19:41:30 14.58 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases 2022-05-19 16:11:43 12.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-II gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:17 12.4 KB
Prašymas dėl priėmimo į III-IV gimnazijos klases 2022-05-19 16:11:24 13.13 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2022-05-19 16:15:14 261.25 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022-11-03 16:14:48 746.65 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-01-25 11:53:45 420.23 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2022-01-25 15:49:37 45.5 KB
Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 26.63 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK 2022 m. veiklos planas 2022-10-17 19:57:14 30.94 KB
VGK darbo reglamentas 2022-10-14 23:06:33 31.93 KB
Direktoriaus įsakymas dėl VGK sudarymo 2022-10-16 18:22:51 69.36 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-05-19 13:14:41 33.62 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-05-19 13:14:41 611.17 KB
Priedas Nr.1 asmens duomenų saugojimo terminai 2022-05-19 13:14:41 8.65 KB
Priedas Nr.2 Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2022-05-19 13:14:41 8.07 KB
Priedas Nr.3 Asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnalas 2022-05-19 13:14:41 7.1 KB
Priedas Nr.4 Konfidencialumo įsipareigojimas 2022-05-19 13:14:41 6.56 KB
Priedas Nr.5 Neatitikčių registravimo žurnalas 2022-05-19 13:14:41 10.3 KB
Priedas Nr.6 Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 2022-05-19 13:14:41 5.54 KB
Priedas Nr.7 Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai altikimo forma 2022-05-19 13:14:41 12.06 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 27.73 KB
1 Priedas. Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) tvarkomų duomenų apimtys ir saugojimo terminai 16.42 KB
2 Priedas. Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas 14.82 KB
3 Priedas. Susitarimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie gimnazijos veiklą tikslu 16.63 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m. m 2022-01-24 17:30:10 572.29 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2022-01-24 18:03:47 33.85 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. (pagal klases) 2022-01-24 18:03:47 907.06 KB
Raseinių-r. Ariogalos gimnazijos 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis 2021-2022 mokslo metais 2022-01-24 18:03:47 13.23 KB
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 1-4 klasių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 1 pusmetis 2022-01-24 18:03:47 811.07 KB
Raseinių-r. Ariogalos gimnazijos 1-4 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis 2021-2022 mokslo metais 2022-01-24 18:03:47 18.19 KB
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 843 KB
5-8 ir I-IV g. klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 33.85 KB
1-4 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis 12.62 KB
5-8 ir I-IV g. klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis 2022-10-14 19:36:59 13.23 KB
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 12.77 KB
Mokytojų budėjimo grafikas (Vytauto g. 94) 11.95 KB
Mokytojų budėjimo grafikas (Melioratorių g. 12) 16.66 KB
Savanorystės akreditacija Atnaujinta Dydis
Savanorystės akreditacijai gauti paraiškos forma 2022-01-25 11:11:27 97.25 KB
Švietimo būklės rezultatai Atnaujinta Dydis
Švietimo būklės rezultatai 2019 m 2022-01-25 15:37:48 412.05 KB
Švietimo būklės rezultatai 2018 m. 2022-01-25 15:37:49 448.12 KB
Švietimo būklės rezultatai 2017 m. 2022-01-25 15:37:49 396.79 KB
Pažangumas ir lankomumas Atnaujinta Dydis
1-4 klasių pažangumas ir lankomumas 2021-2022 m. m. metinis 2022-06-22 13:25:42 34 KB
1-4 klasių pažangumas ir lankomumas 2021-2022 m. m. metinis (skaidrės) 2022-10-17 15:13:25 459.78 KB
Informacinis centras Atnaujinta Dydis
Informacinio centro nuostatai 2022-01-26 16:46:53 56.5 KB
Informacinio centro taisyklės 2022-01-26 16:46:53 59.5 KB
Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas 2022-01-26 16:46:53 227.5 KB
2020 m. Ariogalos gimnazijos įsigyti vadovėliai ir priemonės 2022-01-26 16:46:54 42.48 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019 m. Atnaujinta Dydis
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2 klasės 2022-01-24 17:38:59 691.66 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 4 klasės 2022-01-24 17:39:00 910.55 KB