Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Veiklos kokybės įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimas

2018-2019 m. m.

1.2. PASIEKIMAI IR PAŽANGA
RODIKLIS – MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA.
PAŽANGOS PASTOVUMAS

Mokinių apklausa

Aukščiausios vertės 

 • Aš žinau, ką turiu išmokti, kad gaučiau tuos įvertinimus, kurių noriu. 3,1
 • Mūsų mokykloje yra geros galimybės išmokti tai, ko man reikia. 2,9
 • Aš nuolat išmokstu naujų ir sudėtingesnių dalykų. 2,9
 • Aš nuosekliai darau asmeninę pažangą. 2,8
 • Mūsų mokykla tinkamai parengia tolesniam mokymuisi ir studijoms. 2,8

Žemiausios vertės

 • Namų darbai padeda siekti asmeninės pažangos. 2,4
 • Mano asmeninė pažanga ir pasiekimai analizuojami su dalykų mokytojais. 2,5

Mokinių tėvų apklausa

 Aukščiausios vertės

 • Nuolat fiksuojama asmeninė Jūsų vaiko pažanga teikia augimo džiaugsmą ir yra prasminga. 3,5
 • Atliekamos namų darbų užduotys padeda pasiekti geresnės asmeninės pažangos. 3,4
 • Jūsų vaikas nuolat atsakingai ruošia namų darbus. 3,4
 • Jūs esate patenkinta (-as) vaiko daroma asmenine pažanga. 3,4
 • Mokykla Jus informuoja apie vaiko daromą asmeninę pažangą. 3,3

             Žemiausios vertės

 • Mūsų mokykla tinkamai parengia tolesniam mokymuisi ir studijoms. 3,3
 • Mūsų mokykloje skiriama pakankamai dėmesio mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 3,3
 • Mūsų mokykloje skiriama pakankamai dėmesio mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką. 3,3

Mokytojų apklausa

 Aukščiausios vertės

 • Mūsų mokykla tinkamai parengia tolesniam mokymuisi, studijoms. 3,5
 • Jūs stebite kiekvieno mokinio asmeninę pažangą kiekvienoje pamokoje. 3,4
 • Mūsų mokykloje skiriama pakankamai dėmesio mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 3,4
 • Nuolat fiksuojama asmeninė kiekvieno mokinio pažanga teikia jam augimo džiaugsmą ir

yra  prasminga. 3,4

 • Mūsų mokykloje kiekvieno mokinio pažanga yra pastebima ir įvertinama. 3,3

Žemiausios vertės 

 • Pažangos tempas yra tinkamas kiekvieno mokinio mokymosi galioms ir gebėjimams ugdyti. 3,1
 • Mokinių įvertinimas pažymiais gerai atspindi pasiekimų kokybę. 3,3

IŠVADA, REKOMENDACIJOS
Pažangos pastovumas atitinka 3 iliustracijos lygį

 • Mokinių pasiekimus ir pažangą dažniau analizuoti pamokose, individualiai po pamokų.
 • Pastebėti net mažiausią pažangą ir kuo dažniau pagirti mokinius, vengti neigiamų žodinių vertinimų.
 • Dažniau ir įvairiomis formomis bendrauti su mokinių tėvais akcentuojant vaiko teigiamus pokyčius.
 • Mokinio mokymosi galias ir gebėjimus ugdyti mažesnėse grupėse.
 • Mažinti namų darbų krūvį: skirti tada, kai namų darbas yra būtinas, diferencijuoti jį pagal mokinio gebėjimus. Patikrinti, įvertinti!
 • Ieškoti netradicinių, individualių mokinių asmeninės pažangos skatinimo būdų.

2.3. MOKYMOSI PATIRTYS
RODIKLIS    2.3.1. MOKYMASIS
SAVIVALDUMAS MOKANTIS (MOKYMOSI MOTYVACIJA, MOKĖJIMAS MOKYTIS)

Mokinių apklausa

Aukščiausios vertės

 • Aš jaučiu atsakomybę už savo mokymąsi. 3,5
 • Moku klausytis kitų mokinių, jų nepertraukdama(-as). 3,5
 • Moku naudotis pamokai skirtais prietaisais (pvz., skaidrių projektoriumi, planšete,…). 3,4
 • Aš visada esu pasiruošusi (-ęs) darbui pamokose, turiu reikiamas darbo priemones. 3,4
 • Moku nurodytuose šaltiniuose susirasti reikiamą informaciją ir ja pasinaudoti. 3,4

Žemiausios vertės

 • Esu susikausčiusi(-tęs). 2,3
 • Namų darbus dažnai atidedu paskutinei minutei. 2,4
 • Atlikinėdama(-as) sunkias namų užduotis dažnai nutraukiu darbą, kad galėčiau paveikti ką

nors malonesnio. 2,4

 • Aš turiu galimybę kartais pabūti mokytojo padėjėju: įvardinti pamokos uždavinius, pasirinkti

darbo metodus. 2,4

 • Man ateina į galvą mintys, kurios trukdo man dirbti, susikaupti. 2,5

Tėvų apklausa

 Aukščiausios vertės

 • Jūs skatinate savo vaiką gerai mokytis ir galvoti apie ateitį 3,6
 • Jūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali mokytis tyloje ir pan.) 3,6
 • Jūs klausiate, kaip Jūsų vaikui sekasi mokykloje 3,6
 • Jūs giriate ir skatinate savo vaiką už gerą mokymąsi 3,6
 • Mūsų vaikas visada pasiruošęs pamokai, turi reikiamas darbo priemones 3,4

Žemiausios vertės

 • Jūs padedate savo vaikui ruošti namų darbus 2,7
 • Jūsų namuose yra aiškios taisyklės, kada ir kiek laiko Jūsų vaikas ruošia namų darbus 2,7
 • Jūs reguliariai kontroliuojame, ar Jūsų vaikas paruošė namų darbus 2,9
 • Jus tenkina Jūsų vaiko mokymosi rezultatai 3,0
 • Mūsų vaikas geba planuoti savo mokymąsi 3,1

Mokytojų apklausa

Aukščiausios vertės

 • Skatinate mokinius savarankiškai atlikti užduotis, juos vertinate už sprendimo originalumą, gebėjimą teisingai ir greitai išspręsti problemas naudojantis savo žiniomis, įvairiais informacijos šaltiniais, 3,3
 • Rūpinatės, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba. 3,2
 • Mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą, paaiškinate, patariate, kaip jie galėtų geriau mokytis. 3,2
 • Raginate mokinius aktyviai dalyvauti pamokoje, pasitikėti savo jėgomis naudodami įvairias skatinimo formas. 3,2
 • Mokiniai sutaria su Jumis ir yra Jumis patenkinti. 3,2

Žemiausios vertės

 • Mokiniai visada atlieka namų darbus. 2,3
 • Mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi. 2,3
 • Iškilus mokymosi sunkumams mokiniai visada savarankiškai sprendžia problemas lankydami mokytojo konsultacijas arba ieško pagalbos kituose šaltiniuose. 2,4
 • Mokiniai visada pasiruošę darbui, turi reikiamas darbo priemones. 2,4
 • Už gerą pamokų lankomumą skatinate mokinius. 2,6

 

IŠVADA IR REKOMENDACIJOS

Savivaldumas mokantis atitinka 3 iliustracijos lygį

 • Mokslo metų pradžioje klasės vadovams supažindinti visus mokinius su mokėjimo mokytis kompetencijos samprata (pasitikėjimas savo jėgomis, realių mokymosi tikslų ir uždavinių išsikėlimas, tinkamų mokymosi strategijų, metodų ir priemonių pasirinkimas, tikslingo mokymosi laiko planavimas, objektyvus mokymosi pažangos vertinimas).
 • Mokytojams dažniau taikyti inovatyvius ugdymo metodus, siekiant, kad kasdienis mokymas taptų prasmingas (pamokose organizuoti kūrybiškumą, netikėtumą, bendradarbiavimą skatinančias veiklas).
 • Visiems mokytojams ir klasių vadovams susipažinti su IQES online Lietuva sistemoje pateikta informacija „Mokymasis: Mokymasis bendradarbiaujant; Mokyti mokytis; Skaitymo kompetencija“ ir ją taikyti ugdymo procese.
 • Kuo dažniau sudaryti mokiniams galimybes prisiimti daugiau atsakomybės už savąjį mokymąsi.

Metodinei tarybai parengti informaciją apie mokėjimo mokytis kompetencijos sampratą ir šios kompetencijos svarbą vaiko asmeninei pažangai. Klasių vadovams – perduoti informaciją tėvams

 • Psichologui parengti informaciją tėvams: darbotvarkės būtinybė, aiškios taisyklės, savarankiškumas, namų darbų ruoša, saviugda, reguliari kontrolė, vaiko mokymosi planavimas, pagrįstais lūkesčiais vaiko motyvavimas mokytis.
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More