Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018–2019 MOKSLO METAIS

Mokslo metų ir ugdymo proceso trukmė:

Klasės,

grupės

Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
PUG, 1–4 2018-09-01 2019-06-07 175 35
5–8, gimnazijos I–III 2018-09-01 2019-06-21 185 37
gimnazijos IV 2018-09-01 2019-05-24 165 33

Ugdymo procese skiriamų atostogų trukmė:

Klasės, grupės Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos Vasaros atostogos
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
PUG, 1–4 2018-10-29 2018-11-02 2018-12-27 2019-01-02 2019-02-18 2019-02-22 2019-04-23 2019-04-26 2019-06-10 2019-08-31
5–8,

gimnazijos I–III

2018-10-29 2018-11-02 2018-12-27 2019-01-02 2019-02-18 2019-02-22 2019-04-23 2019-04-26 2019-06-24 2019-08-31
gimnazijos IV*** 2018-10-29 2018-11-02 2018-12-27 2019-01-02 2019-02-18 2019-02-22 2018-04-23 2018-04-26* ** 2019-08-31

* Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.

** Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

*** Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais.

Pusmečių trukmė:

Klasės, grupės Pirmas pusmetis Antras pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
PUG, 1–4 2018-09-01 2019-01-31 2019-02-01 2019-06-07
6–8, gimnazijos I–III 2018-09-01 2019-01-31 2019-02-01 2019-06-21
gimnazijos IV 2018-09-01 2019-01-31 2019-02-01 2019-05-24

10 ugdymo dienų, dėl kurių organizavimo laiko sprendimą priėmė gimnazija:

Klasės Laikas Veiklos*
1–4 2018-09-03 Žinių diena
2018-10-09 Derliaus diena
2018-11-09 Mokslo diena
2018 m. gruodžio mėn. Kalėdinio stebuklo diena
2019-01-14 Žaidimų diena
2019-02-15 Tėvynės diena
2019-03-20 Žemės diena
2019-04-19 Menų diena
2019 m. gegužės – birželio mėn. Edukacinės išvykos diena
2019-06-07 Vaikų diena
5–8, gimnazijos I–IV 2018-09-03 Žinių diena
2019-02-15 Tėvynės diena
2019-03-01 Karjeros diena
2019-04-17 Projektų diena
2018 m. rugsėjo – 2019 m. birželio mėn. Edukacinės išvykos diena
5–8, gimnazijos I–III 2019-05-31 Kūrybinių dirbtuvių diena
2019-06-10 Olimpinės kartos diena
2019-06-14 Mokyklos diena
2019-06-21 Žygeivio diena
5–8, gimnazijos I–II, IV 2018-11-13 Mokslo diena
gimnazijos III 2019-05-24 Teatro diena
gimnazijos IV 2019-02-07 Studijų diena
2019-02-21, 2019-02-22 Klasės diena
2019-05-24 Teatro diena

* Dienų veiklos, jų laikas, vieta, atsakingi detalizuojami direktoriaus įsakymuose ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

Ugdomoji veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pradedama 8.00 val.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1 klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.35 val. 20 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.30 val. 20 min.
3 pamoka 9.50 val. 10.20 val. 25 min.
4 pamoka 10.45 val. 11.20 val. 45 min.
5 pamoka 12.05 val. 12.40 val. 20 min.

2-8, gimnazijos I-IV  klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.45 val. 10 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.40 val. 10 min.
3 pamoka 9.50 val. 10.35 val. 10 min.
4 pamoka 10.45 val. 11.30 val. 30 min.
5 pamoka 12.05 val. 12.50 val. 10 min.
6 pamoka 13.00 val. 13.45 val. 10 min.
7 pamoka 13.55 val. 14.40 val. 10 min.
8 pamoka 14.50 val. 15.35 val.

Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More