Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020–2021 MOKSLO METAIS

Mokslo metų ir ugdymo proceso trukmė:

Klasės, grupės Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis Pagalba mokymosi praradimams kompensuoti
PUG 2020-09-01 2021-05-28
 1–4 2020-09-01 2021-06-11 175 2021-06-18
5–8, I–III gimnazijos 2020-09-01 2021-06-11 185 2021-06-23
IV gimnazijos 2020-09-01 2021-05-24 163 2021-06-23

Ugdymo procese metu skiriamos atostogos:

Klasės, grupės Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos Vasaros atostogos
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
PUG 2020-10-26 2020-10-30 2020-12-14 2021-01-03 2021-02-15 2021-02-19 2021-04-06 2021-04-09 2021-05-31 2021-08-31
1–4 2020-10-26 2020-10-30 2020-12-14 2021-01-03 2021-02-15 2021-02-19 2021-04-06 2021-04-09 2021-06-14 2021-08-31
5–8, I–III gimnazijos 2020-10-26 2020-10-30 2020-12-23 2021-01-05 2021-02-15 2021-02-19 2021-04-06 2021-04-09 2021-06-14 2021-08-31
IV gimnazijos*** 2020-10-26 2020-10-30 2020-12-23 2021-01-05 2021-02-15 2021-02-19 2021-04-06 2021-04-09* ** 2021-08-31

* Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

** Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

*** Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas į trumpesnės laiko trukmės laiko periodus pusmečius, gimnazija priėmė sprendimą dėl jų trukmės:

Klasės, grupės Pirmas pusmetis Antras pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
1–4 2020-09-02 2021-01-31 2021-02-01 2021-06-11
6–8, I–III gimnazijos 2020-09-02 2021-01-31 2021-02-01 2021-06-11
IV gimnazijos 2020-09-02 2021-01-31 2021-02-01 2021-05-24

Ugdomoji veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pradedama 8.00 val.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1 klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.35 val. 15 min.
2 pamoka 8.50 val. 9.25 val. 30 min.
3 pamoka 9.55 val. 10.30 val. 40 min.
4 pamoka 11.10 val. 11.45 val. 40 min.
5 pamoka 12.25 val. 13.00 val. 15 min.

2-4 klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.45 val. 5 min.
2 pamoka 8.50 val. 9.35 val. 20 min.
3 pamoka 9.55 val. 10.40 val. 30 min.
4 pamoka 11.10 val. 11.55 val. 30 min.
5 pamoka 12.25 val. 13.10 val. 5 min.

5-8, gimnazijos I-IV  klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.45 val. 5 min.
2 pamoka 8.50 val. 9.35 val. 20 min.
3 pamoka 9.55 val. 10.40 val. 20 min.
4 pamoka 11.00 val. 11.45 val. 20 min.
5 pamoka 12.05 val. 12.50 val. 5 min.
6 pamoka 12.55 val. 13.40 val. 5 min.
7 pamoka 13.45 val. 14.30 val. 5 min.
8 pamoka 14.35 val. 15.20 val.

Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma Gimnazijos ugdymo plano priede

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More