Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019–2020 MOKSLO METAIS

Mokslo metų ir ugdymo proceso trukmė:

Klasės, grupės Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
PUG, 1–4 2019-09-02 2020-06-09 175
5–8, I–III gimnazijos 2019-09-02 2020-06-23 185
IV gimnazijos 2019-09-02 2020-05-22 163

Ugdymo procese metu skiriamos atostogos:

Klasės, grupės Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos Vasaros atostogos
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
PUG, 1–4 2019-10-28 2019-10-31 2019-12-23 2020-01-03 2020-02-17 2020-02-21 2020-04-14 2020-04-17 2020-06-10 2020-08-31
5–8, I–III gimnazijos 2019-10-28 2019-10-31 2019-12-23 2020-01-03 2020-02-17 2020-02-21 2020-04-14 2020-04-17 2020-06-25 2020-08-31
IV gimnazijo*** 2019-10-28 2019-10-31 2019-12-23 2020-01-03 2020-02-17 2020-02-21 2020-04-14 2020-04-17* ** 2020-08-31

* Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

** Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

*** Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas į trumpesnės laiko trukmės laiko periodus pusmečius, gimnazija priėmė sprendimą dėl jų trukmės:

Klasės, grupės Pirmas pusmetis Antras pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
PUG, 1–4 2019-09-02 2020-01-31 2020-02-01 2020-06-09
6–8, I–III gimnazijos 2019-09-02 2020-01-31 2020-02-01 2020-06-23
IV gimnazijos 2019-09-02 2020-01-31 2020-02-01 2020-05-22

Ugdomoji veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pradedama 8.00 val.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1 klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.35 val. 20 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.30 val. 20 min.
3 pamoka 9.50 val. 10.20 val. 25 min.
4 pamoka 10.45 val. 11.20 val. 45 min.
5 pamoka 12.05 val. 12.40 val. 20 min.

2-8, gimnazijos I-IV  klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.45 val. 10 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.40 val. 10 min.
3 pamoka 9.50 val. 10.35 val. 10 min.
4 pamoka 10.45 val. 11.30 val. 30 min.
5 pamoka 12.05 val. 12.50 val. 10 min.
6 pamoka 13.00 val. 13.45 val. 10 min.
7 pamoka 13.55 val. 14.40 val. 10 min.
8 pamoka 14.50 val. 15.35 val.  

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei,  priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, gimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2020-2021 MOKSLO METAIS Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 16 6 10 1 a 1 […]

Read More