Dėl gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktas skelbia, kad švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą. Poįstatyminiai aktai nurodo, kad: mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti mokyklos bendruomenei ir mokyklos tarybai; mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai; mokyklos taryba, įvertinusi vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, per 15 dienų nuo veiklos ataskaitos pateikimo priima sprendimą dėl įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, susipažinę su mokyklos tarybos įvertinimu, svarsto ir įvertina vadovo metų veiklos ataskaitą.