DAUGĖLIŠKIŲ BUNKERIUI – 10

Keli kilometrai nuo Ariogalos stūkso Daugėliškių miškas, kuriame buvo Prisikėlimo partizanų apygardos štabo bunkeris, 1949 metais visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime patvirtinta Lietuvos partizanų generalinio štabo vieta. 1950 m. liepos 22 dieną čia žuvo Prisikėlimo apygardos partizanų vadas, 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signataras Leonardas Grigonis-Užpalis, Maironio rinktinės kovotojai Aleksas Meškauskas-Elytė, Juozas Tomkus-Gabrys, Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas ir partizanas, slapyvardžiu Banga (pavardė nežinoma).

Šių metų liepos 22 dieną sukako 70 metų nuo kraupios partizanų žūties.

Prieš dešimtmetį jauno Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojo Andriaus Bautronio iniciatyva prasidėjo  bunkerio atstatymo darbai. Visa gimnazijos bendruomenė prisidėjo prie šios veiklos.

Per du archeologinių tyrinėjimų mėnesius buvo rasti dalelės partizanų palaikų,  medinės bunkerio konstrukcijų liekanos ir daugiau nei 1000 radinių: sagos su Vyčiu, moliniai puodai, puodeliai, metaliniai dubenėliai, šaukštai, šakutės, prožektorius, veidrodėlis, žibalinė lempa, kastuvas, pjūklas ir dar daug kitų daiktų. Liepos 22-ąją Daugėliškių miške paminėti žuvusių partizanų susirinko čia dirbę istorikai, archeologai, tyrinėjimų darbų organizatoriai. Savo išgyvenimais dalinosi Raseinių rajono gyventojas, buvęs partizanų ryšininkas Albinas Kęstutis Bersėnas ir čia žuvusio A. Meškausko-Elytės giminės. Susijaudinusi kalbėjo VU istorikė Aistė Čepulytė, Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologas Gediminas Petrauskas, archeologas Vykintas Vaitkevičius, buvo skaitomos „Prisikėlimo“ apygardos partizanų eilės, sudėtos į knygą „Kovos keliu žengiant“.

Spalio 15 dieną Ariogalos miestelėnai ir svečiai buvo pakviesti į partizanų palaikų perkėlimo ceremoniją Ariogalos partizanų kalnelyje ir bunkerio atidarymo renginį. Į atidarymą atvyko Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas pulkininkas Antanas Plieskis, LLKS Štabo viršininkas dim. mjr. Vytautas Balsys, Prisikėlimo apygardos partizanai, vėliavnešiai, Kauno miesto, Raseinių rajono šauliai, daug jaunųjų šaulių, moksleivių, mokytojų, partizanų veteranų, vietinių gyventojų. Kauno Tremties ir rezistencijos muziejaus darbuotojai vilkėjo partizanų drabužiais ir buvo ginkluoti (vadovas istorikas Darius Juodis).

Prieš vidudienį svečiai, partizanai, moksleiviai, jaunieji šauliai, lydimi Karinių oro pajėgų dūdų orkestro maršo, žygiavo Ariogalos miesto gatvėmis bažnyčios link. Bažnyčioje šv. Mišias už partizanus aukojo klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Pamokslo metu kunigas išvardijo visų žuvusiųjų pavardes ir pasakė: „Melsdamiesi šv. Mišių aukoje už žuvusius partizanus Daugėliškių miške ir visoje mūsų Tėvynės žemėje paklauskime savęs – kas mūsų laukia ateityje, jei nemylėsime savo Tėvynės, neugdysime tautiškumo dvasios, kuri buvo gyva prieškario Lietuvoje? Kelias į šviesią tautos ateitį matomas tik tuomet, kai skatinama meilė Dievui, Tėvynei, Bažnyčiai ir artimui. Stenkimės vieni kitus sudominti gražiomis ir turtingomis tautos tradicijomis, jos istorija.“

Po šv. Mišių dvidešimt trys Ariogalos moksleiviai ir moksleivės prisiekė priešais pagrindinį altorių. Priesaiką priėmė Lietuvos šaulių sąjungos padalinio vadas P. Mikalauskas ir Ariogalos skyriaus vadas mokytojas A. Bautronis. Po palaikų perkėlimo ceremonijos renginio dalyviai vyko į Daugėliškių mišką prie atstatyto partizanų bunkerio. Kun. G. Jankauskas pašventino bunkerį ir žūties vietoje pastatytą žymenį. Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas A. Plieskis dėkojo Ariogalos gimnazistams, mokytojams, kurie ne tik atstatė bunkerį, bet ir gimnazijoje įkūrė jaunųjų šaulių būrį. Partizanų ryšininkas K. Bersėnas pasidalijo prisiminimais: bunkeris buvo įrengtas 1948 m. balandį ir naudotas kaip laikina slaptų susitikimų vieta. Prisikėlimo apygardos vadas L. Grigonis-Užpalis sirguliavo ir slėpėsi tame bunkeryje. Jam reikėjo priežiūros ir medikamentų. Vaistų į bunkerį atnešdavo ryšininkė Marytė Pranevičiūtė, kol 1950 m. birželio 6 dieną čekistai ją suėmė. Neišlaikiusi psichologinio spaudimo ryšininkė palūžo ir parodė partizanų bunkerį.

Lietuvos prezidentūros garbės kuopos karių grupė trimis salvėmis pagerbė žuvusiųjų atminimą.

2014 m. lapkričio 5 d. Raseinių r. Ariogalos gimnazijos jaunieji šauliai ir jų vadovas istorijos mokytojas Andrius Bautronis, tvarkydami atstatyto bunkerio Daugėliškių miške aplinką, rado aprūdijusį metalinį konteinerį su Prisikėlimo apygardos štabo dokumentais. Unikalus radinys, atskleidžiantis iki šiol nežinomų Lietuvos partizanų istorijos paslapčių, buvo perduotas Lietuvos ypatingajam archyvui.

Gimnazijos bendruomenė įrengė pažintinį taką, kuriuo galima sekti partizanų pėdsakais. 1,1 km ilgio miško takas prasideda nuo partizanų žeminės, o apie to meto įvykius ir partizanus galima pasiskaityti informaciniuose stenduose.

Čia vyksta renginiai, pamokos, vedama edukacinė programa.

Praėjo 10 metų nuo bunkerio atstatymo. Šiais metais jis buvo rekonstruotas.  Renginys, skirtas šiai datai pažymėti, dėl CORONO viruso nukeltas į pavasarį.

Ariogalos gimnazijos bendruomenė jaučia pareigą prižiūrėti šią istorinę vietą.

 

 

Direktoriau pavaduotoja ugdymui

Marytė Kvietkuvienė