Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-37

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2021 M. BALANDIS

4 d. – Šv. Velykos
5 d. – Šv. Velykų antroji diena
6 d. – Saugaus eismo diena
7 d. – Pasaulinė sveikatos diena
15 d. – Kultūros diena
17 d. – Lietuvos energetikų diena
26 d. – Pasaulinė gyvybės diena. Geologų diena
27 d. – Medicinos darbuotojų diena
28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Konsultacijos dėl DVS naudojimo direktoriaus pavaduotojoms ugdymui 1 d. sutartu laiku Vaida Višinskienė
II ab klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 6 d. 9.00 val. Laima Siliūnienė

Vilma Šegždienė

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 6 d. 11.00 val. Vilma Šegždienė
Ilgalaikės programos „Pedagogų bendrųjų kompetencijų tobulinimas siekiant mokinių ūgties“
modulis – Į mokinį orientuotas ugdymas: strategijų ir metodų beieškant
7 d. 9.00 val. Metodinė taryba
Projekto „Lyderių laikas 3“ regioninį forumą „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“ 8 d. 8.45 val. AG LL3 komanda
8 a, 8 b klasėse dirbančių pedagogų susirinkimas 8 d. 9.00

 

Rasa Zakaitė

Evelina Budrienė

Konsultacijos dėl DVS naudojimo metodinių grupių pirmininkėms, komisijų, posėdžių sekretoriatas rašantis protokolus 8 d. 11.00 val. Vaida Višinskienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 9 d. 9.00 val. Aldona Zajančkauskienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklinis lyderystės renginys „Kitoks požiūris į mokymą ir mokymąsi“ apie savivaldų mokymąsi 9 d.ir 21 d. AG LL3 komanda ir metodinių grupių deleguoti pegdagogai (10 vietų)
Pedagogų pasitarimas

 

12, 26 d. 10.40 val. Administracija
1-4 klasių pamokų ir veiklų stebėjimas 12-30 d. Aldona Norkienė
Elektroninis nuotolinis matematikos pasiekimų pasitikrinimo testas abiturientams, pasirinkusius laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą 12 d. ir 13 d. Abiturientai,

Matematikos mokytojai

Geografijos bandomasis egzaminas 14 d. 11.00 val. Rožė Teišerskienė
Administracinis pasitarimas Kiekvieną trečiadienį 14.00 val. Arvydas Stankus
Gimnazijos LL3 komandos dalyvavimas Raseinių savivaldybės pokyčio projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ veiklos plano priemonėse 1-30 d. LL3 komanda
Ugdymo proceso ir elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėsena ir analizė 1-30 d. el. dienynas Tamo Administracija
SEU komandos pasitarimai Sutartu laiku SEU komanda
Technologijų, menų (dailės, šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 1-30 d. pagal pamokų tvarkaraštį Leonas Klimas,

Lijana Raginskienė,                  Marytė Kvietkuvienė

Metodinės tarybos susirinkimas 19 d. 15.00 val.

 

Sigutė Mačiūnienė
PUPP lietuvių kalba ir literatūra (elektroninis vykdymas) 20 d. 9.00 val. – I srautas, 21 d. 9.00 val. – II srautas, 12.30 val. – III srautas (NŠA nustatytu laiku)

 

Ingrida Jankauskienė, Kristina Giedraitienė, Rima Draukšienė,  Renata Jocienė,            Lilija Masnikė,             Aldona Norkienė
Vaiko gerovės komisijos posėdis 20 d. 16.00 val. VKG
 Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 20 d.  15.00 val. Evelina Budrienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 15.00 val. Dalia Skeberdienė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 15.40 val. Jūratė Klimienė
PUPP matematika (elektroninis vykdymas) 22 d. 9.00 val. – I srautas, 23 d. 9.00 val. – II srautas, 11.30 val. – III srautas (NŠA nustatytu laiku) Ingrida Jankauskienė, Kristina Giedraitienė,  Rima Draukšienė,             Renata Jocienė,                 Lilija Masnikė,             Aldona Norkienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas. 22 d. 15.20 val. Dalė Ūselienė
8 b klasės tėvų susirinkimas 22 d. 17.30 val. Evelina Budrienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 26 d. 15.00 val. Rasa Zakaitė
Menų (šokio krypties) mokyklinio brandos egzamino vertinimas 27 d. 9.00 val.,

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos vertinimo centre

Marytė Kvietkuvienė
Menų (dailės krypties) mokyklinio brandos egzamino vertinimas 27 d. 9.00 val., Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos vertinimo centre Lijana Raginskienė
Technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimas 28 d. 9.00 val., Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos vertinimo centre Leonas Klimas

 

Pamokų stebėjimas pagal SEU planą ir SEU įrankius 1-30 d. SEU komanda
I-IV gimnazijos klasių, kalbų, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokymo platformos naudojimo laikantis nuotolinio mokymo tvarkos (trumpalaikis) ir nuotolinio mokymo gerosios patirties pavyzdžių (ilgalaikis, informuojant prieš stebėjimą) 1-30 d.,

pagal Tamo pamokų tvarkaraštį

Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-30 d.,

el. dienynas

Ingrida Jankauskienė
Technologijų, menų (dailės, šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 1-30 d.,

pagal pamokų tvarkaraštį

Leonas Klimas,

Lijana Raginskienė,                  Marytė Kvietkuvienė

Mokinių ir mokytojų apklausa „Gimnazijos mokinių konsultavimas 2020-2021 m. m.“ 1-30 d., anketa el. dienyne Tamo Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo(si) pažangos ir lankomumo stebėjimas ir signalinių II pusmečio rezultatų aptarimas 1-30 d. el. dienynas Tamo

 

Ingrida Jankauskienė
II a ir II b gimnazijos klasių mokinių, kurie renkasi vidurinį ugdymą Ariogalos gimnazijoje, susirinkimas dėl individualių ugdymo planų pasirinkimų aptarimo Sutartu laiku Ingrida Jankauskienė, Laima Siliūnienė,         Vilma Šegždienė
Susitikimai su pagalbos mokiniui specialistais, I-IV gimnazijos klasių mokiniais ir tėvais nuotolinio mokymo(si) problemų aptarimui sutartu laiku Sutartu laiku Ingrida Jankauskienė,

Rima Draukšienė

Bandomieji 4 ir 8 klasių NMPP Sutartu laiku

4 klasės – 305, 306 kabinetai

8 klasės – nuotoliniu būdu

Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė,

mokytojai

 RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Policijos pareigūno D. Jonaičio prevencinė paskaita 7-8 klasių mokiniams. 2 d. 13.00 val. Kristina Giedraitienė
IV a, IV b gimnazijos klasių susitikimas su Kauno technikos profesinio mokymo centro karjeros planavimo specialiste Elinga Matusevičiūte 2 d., 12.55 val. Dalė Ūselienė

Roma Kimbraitė

Literatūrinė  popietė  kartu su Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 7 kl. mokiniais, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai 2 d. 12.00 val. Vilma Šegždienė
„Orientacinis lobių ieškojimas“ 5-IV g klasėms II-III savaitės Birutė Balžekienė, Darius Gricius
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5-8 klasėms (rajono etapas) 16 d.

 

Vilma Šegždienė
AG mokinių prezidentės inauguracija 16 d. 12.55 val. Gintarė Preikšienė
1 a klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais 19-23 d. Rita Urbonienė
3 a klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais apie mokymosi pasiekimus, sunkumus, elgesio problemas bei jų sprendimą 19-23 d. Auksė Jankūnienė
7-8 klasių mokinių rajoninė anglų kalbos olimpiada 20 d. Dalia Skeberdienė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių nuotolinė matematikos olimpiada 21 d. 5-6 klasės 9.00 val.

7-8 klasės 11.00 val.

Irma Buividienė
Ilgalaikis tiriamosios veiklos projektas „Mano kraštas“ 24 d. pagal antradienio pamokų tvarkaraštį Dalykų mokytojai
3 b klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais 26-30 d. Gražina Seredienė
Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimai 1-4 kl. mokiniams Sutartu laiku Renata Jocienė,

Lilija Masnikė

Diskusija su mokiniais „ Pandemija ir žalingi įpročiai“. Sutartu laiku Rima Draukšienė, Kristina Giedraitienė, Lilija Masnikė.
Policijos pareigūno D. Jonaičio prevencinė paskaita 5-8 klasių mokinių tėvams Sutartu laiku Kristina Giedraitienė
Akcija Tarptautinei triukšmo  prevencijos dienai 1-4 klasių mokiniams. III savaitė Renata Jocienė
Tyrimas „ Mokinių, mokytojų, tėvų atsparumas gyvenimo pokyčiams“. III savaitė Lilija Masnikė,

Rima Draukšienė, Kristina Giedraitienė

Raseinių rajono pirmų klasių mokinių interaktyvus gamtos ir matematikos turnyras ,,Visų mokslų raktas yra klaustukas“ parengiamieji darbai: dalyvių sąrašų sudarymas, užduočių kūrimas 1-30 d. Aldona Norkienė

Daiva Stankienė

Saulė Tiškuvienė

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
NŠ programų pasiūla Iki balandžio 20 d.

maryte.kvietkuviene@ariogalosgimnazija.lt (pasiūlos forma AG puslapyje)

Mokytojai, būrelių vadovai
Važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitos

 

Iki 29 d.,

raštvedei Vaidai Višinskienei

Vaida Višinskienė
Informaciją gegužės mėnesio veiklos planui

 

Iki 26 d. arvydas.stankus@ariogalosgimnazija.lt Metodinių grupių pirmininkai
Individualių vidurinio ugdymo planų 2021-2023 m. m. projektų suvestinė (planuojami mokytis dalykai pagal kursus ir lygius, moduliai, pasirenkamieji dalykai, brandos darbas) (laisva forma) Iki 30 d. el. paštu

ingrida.jankauskiene@ariogalos.gimnazija.lt, nuolat koreguojama Teams II a ir II b klasės komandose

Laima Siliūnienė

Vilma Šegždienė

Technologijų, menų (dailės, šokio krypties) mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbai Iki brandos egzamino programoje numatyto termino vertinimo komisijos pirmininkui Leonas Klimas,

Lijana Raginskienė,                  Marytė Kvietkuvienė

  IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas, vieta Atsakingas
  1. S.: Veiklos vyksta nuotoliniu būdu Office 365 platformoje pagal Teams kalendoriuje numatytų įvykių nuorodas.
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2020-2021 MOKSLO METAIS Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 16 6 10 1 a 1 […]

Read More