Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2021 m. gegužės 31  d. įsakymu Nr. V-78

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2021 m. Birželis

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena
3 d. – Sąjūdžio diena
6 d. – Tėvo diena
14 d. – Gedulo ir vilties diena, Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena
15 d. – Okupacijos ir genocido diena
23 d. – Birželio sukilimo diena
24 d. – Rasos ir Joninių diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Administracinis pasitarimas Kiekvieną trečiadienį 14.00 val. Arvydas Stankus
Raseinių rajono savivaldybės pokyčio projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ mokyklų lyderystės renginys (Projektas „Lyderių laikas 3“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) 3 d. 9.30-16.00 val. AG LL3 komanda
Ugdymo proceso ir elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėsena ir analizė 1-23 d. el. dienynas Tamo Administracija
1 b klasės nuotoliniai individualūs pokalbiai su tėvais 2-3 d. Lina Razmantienė
Pedagogų pasitarimas

 

7 d. 10.40 val. Administracija
Metodinės tarybos susirinkimas 7 d. 15.00 val.

 

 

Sigutė Mačiūnienė
Ilgalaikių tiriamosios veiklos projektų „Mano kraštas“ pristatymai 7-11 dienomis, pagal sudarytą tvarkaraštį Dalykų mokytojai

Klasių vadovai

2 c klasės virtualus tėvų susirinkimas “Mokslo metų rezultatai ir lūkesčiai” 8 d. 12.00 val. Laima Bytautienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 8 d.15.00 val. Dalia Skeberdienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas. 9 d. 14.00 val. Dalė Ūselienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 9 d. 15.00 val.

 

Vilma Šegždienė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 15.00 val. Jūratė Klimienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 15.00 val. Rasa Zakaitė
2 b klasės virtualus mokinių ir tėvų susirinkimas 11 d. 12.00 val. Saulė Tiškuvienė
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatų analizė (4, 8 kl.) 14 d. 15.00 val. M. Kvietkuvienė

A.Norkienė

VGK posėdis 15 d. 14.00 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
 Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 15 d.  15.00 val.

 

Evelina Budrienė
Veiklos kokybės įsiovertinimo rezultatų pristatymas 15 d. 15.00 val. Marytė Kvietkuvienė
Ketvirtų klasių vadovų susitikimas su būsimais penktų klasių vadovais 16 d. 15.00 val. Daiva Stankienė

Rita Krištopaitienė

Inesa Petrauskienė

Dalia Skeberdienė

Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas 17 d. 15.00 val. Ramunė Aksomaitienė
Mokytojų tarybos posėdis 23 d. 10.00 val. Arvydas Stankus
Gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas Iki 23 d. el. dienynas Tamo Administracija
Gimnazijos klasių mokinių ugdymo(-si) pažangos ir lankomumo stebėjimas Iki 23 d. el. dienynas Tamo Administracija
2020-2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano projekto rengimas Iki 23 d. Ingrida Jankauskienė, darbo grupė
NMPP testų rezultatų  aptarimas, kiekvieno mokinio pažangos stebėjimas ir tolimesnių veiklų planavimas, rekomendacijų rengimas I sav. Daiva Stankienė

Rita Krištopaitienė

Pradinių klasių mokinių pasiekimų patikra, mokymosi pokyčių lyginamoji analizė. Priemonių, skirtų mokymosi pasiekimams gerinti, veiksmingumo aptarimas, pabaigus mokymosi etapą (II pusm.) II sav. Sutartu laiku Pradinių klasių mokytojos
Nuotolinis susitikimas su būsimais pirmokais ir jų tėveliais III sav. Sutartu laiku Aldona Norkienė

Daiva Stankienė

Rita Krištopaitienė

Nuotolinis susitikimas su būsimais PUG vaikais ir jų tėveliais III sav. Sutartu laiku Aldona Norkienė

Diana Korsakienė

SEU komandos pasitarimai Sutartu laiku SEU komanda
Individualūs pokalbiai dėl I-III gimnazijos klasių mokinių asmeninės pažangos su klasėje dirbančiais mokytojais, mokiniais, jų tėvais Pagal individualų susitarimą Klasių vadovai,           Rima Draukšienė,                      Ingrida Jankauskienė

 RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pilietinė iniciatyva Gedulo ir vilties dienai paminėti „Gyvybės medis“ 14 d. valandą tikslinsime Rasa Zakaitė
2 a, 2 b ir 2 c klasių gamtamokslinis turnyras ,,Gamta-vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas” Sutartu laiku Saulė Tiškuvienė

Laima Bytautienė

Paskutinė ketvirtokų pamoka „Atsisveikinimas su gimnazija“ II sav. Daiva Stankienė

Rita Krištopaitienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Vaiko gebėjimai išklausius priešmokyklinio ugdymo programą iki 4 d. Aldonai Norkienei Diana Korsakienė
Sąrašai mokinių, kurie mokosi iki 23 d. 10 d. (pagal pateiktą lentelę) maryte.kvietkuviene@ariogalosgimnazija.lt Klasių vadovai
1-4 klasių saugaus elgesio insruktažus, pažangumo ir lankomumo II pusmečio, metines ataskaitas, mokinių mokymosi apskaitos suvestines iš elektroninio dienyno iki 10 d. aldona.norkiene@ariogalosgimnazija.lt Klasių vadovai
Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas iki 11 d. Aldonai Norkienei Daiva Stankienė

Rita Krištopaitienė

4 klasių mokinių bylos iki 14 d. Aldonai Norkienei Daiva Stankienė

Rita Krištopaitienė

Atnaujintus 2021-2023 mokslo metais ugdymą reglamentuojančius dokumentus ugdymo plano projektui Iki 15 d. el. paštu ingrida.jankauskiene@ariogalosgimnazija.lt

 

Metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Vadovėlių, ŠMSM planšečių, spintelių raktų ir kitų priemonių grąžinimas:

1-4 klasės

5-III klasės

(pagal pateiktą planą)

7-11 d.

16, 18, 21 d.

14.00-16.00 val.

(per I a. kabinetų langus)

 

Klasių vadovai,

Simona Bartkienė,

Jovita Andriulienė

5-8  gimnazijos klasių mokinių II pusmečio ir mokslo metų lankomumo ir pažangumo ataskaitos Iki 21 d. Marytei Kvietkuvienei Klasių vadovai
5-8  klasių saugaus elgesio instruktažus Iki 21 d. Marytei Kvietkuvienei Dalykų mokytojai
Važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitos

 

Iki 25 d., raštvedei Vaidai Višinskienei Vaida Višinskienė
I-IV gimnazijos klasių saugaus elgesio insruktažus, ilgalaikių planų korekcijų lapus, pažangumo ir lankomumo II pusmečio, metines ataskaitas, mokinių mokymosi apskaitos suvestines iš elektroninio dienyno (popierinius variantus), I-IV gimnazijos klasių mokinių bylas pagal individualias galimybes Ingridai Jankauskienei

201 kabinetas

Mokytojai, klasių vadovai
5-8 klasių mokinių mokymosi apskaitos suvestinės iš elektroninio dienyno (sutvarkius mokinių duomenis) Iki 08.31 d. Klasių vadovai

IŠVYKOS

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2020-2021 MOKSLO METAIS Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 16 6 10 1 a 1 […]

Read More