Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-274

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2019 M. LAPKRITIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Visų Šventųjų diena
2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena
23 d. – Lietuvos kariuomenės diena
30 d. – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 12 Administracija
Administracinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Mokinių savivaldos ir klasių seniūnų pasitarimas Kiekvieną mėnesio penktadienį 10.35  val. skaitykloje Aušra Gedgaudienė
2019-2020 m. m. mokytojų dalykų projektų pasiūlos pristatymas I-II gimnazijos klasių mokiniams 4-8 d., patalpos pagal pamokų tvarkaraštį Dalykų mokytojai klasių vadovai
3 b klasės tėvų susirinkimas 6 d. 14.00 val. Rita Krištopaitienė
Metodinės tarybos susirinkimas 7 d. 14.50 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Veiklos kokybės darbo grupės pasitarimas: pasiruošimas įsivertinimui. 12 d.  14.00 val.

103, 104 kabinetai

Marytė Kvietkuvienė

Ramunė Aksomaitienė

Roma Kimbraitė

II a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 13 d. 11.35 val.

112 kabinetas

Jūratė Klimienė

Ramunė Aksomaitienė

Mokytojų, dirbančių 6 a klasėje, susirinkimas 13 d. 14.45 val.

106 kabinetas

Irma Buividienė
Rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui metodinių būrelių susirinkimai 14 d. 9.00 val. skaitykla, menų studija Arvydas Stankus

Ingrida Jankauskienė

Seminaras mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui „Švietimo iššūkiai šios dienos vadovo darbe ir jų sprendimo galimybės“ (lektorė – Rūta Krasauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė, LMVA prezidento pavaduotoja) 14 d. 10.00 val. menų studija Arvydas Stankus
Socialinių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 14 d. 14.45 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 18 d. 14.45 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 18 d. 13.30 val. Saulė Tiškuvienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų gimnazijoje koordinavimas 1-29 d. Arvydas Stankus
Pamokų stebėsena (6-8 kl. lietuvių k., matematika, spec. pedagogas, mokytojų padėjėjai). Tikslas-pagalbos teikimas spec. poreikių mokiniams 4-30 d. (sutartu laiku)

 

Marytė Kvietkuvienė

 

5 klasių mokinių adaptacijos stebėsena istorijos ir užsienio kalbos (anglų) pamokose 4-30 d. (sutartu laiku) Marytė Kvietkuvienė
Metinių veiklos planų rengimas 4-30 d. (sutartu laiku) Metodinių grupių pirmininkai, specialistai
Mokytojos, planuojančios įgyti etikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją ugdomosios veiklos stebėsena 20 d. (sutartu laiku) Veiklos vertintojai
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 13.50 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 21 d. 14.40

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
VGK posėdis 26 d. 14.00 val. Marytė Kvietkuvienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 26 d. 14.00 val.

105 kabinetas

Ramunė Aksomaitienė
2 a klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais 27 d. 13.00-16.00 val. Auksė Jankūnienė
7 b klasės individualūs pokalbiai su tėvais II- III sav. Evelina Budrienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių užimtumo po pamokų konsultacijose, neformaliajame švietime, neformaliojo švietimo ugdymo įstaigose duomenų analizė 4-30 d. 202 kabinetas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 4-30 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
Konsultacijų, pagalbos teikimo I-IV gimnazijos klasių mokiniams veiklų stebėjimas 4-30 d. kabinetai pagal konsultacijų centro grafikus Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokinių ugdymo(si) signalinių rezultatų 4-30 d. kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių kompetencijų aplankų (el. varianto) formavimo stebėjimas 4-30 d. office 365 aplinka Ingrida Jankauskienė
Technologijų, menų (šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 4-30 d. patalpos pagal pamokų tvarkaraštį Leonas Klimas,                       Marytė Kvietkuvienė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimai ir susitikimai individualių ugdymo(si) probleminų aptarimui Lapkričio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
1 b klasės individualūs pokalbiai su tėvais II- III sav. Saulė Tiškuvienė
1 a klasės individualūs pokalbiai su tėvais III sav. Aldona Zajančkauskienė
Mokytojos, planuojančios įgyti muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją ugdomosios veiklos stebėsena III-IV savaitę

sutartu laiku

Veiklos vertintojai
Technologijų, menų (šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 1-31 d. Leonas Klimas                      Marytė Kvietkuvienė
NMPP rezultatų pristatymas

(kai bus gauti „voratinkliai“)

Sutartu laiku Marytė Kvietkuvienė

Aldona Norkienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Akcija „Pyragų diena“ 6 d. ilgosios pertraukos (po 3, 4 pamokų) Marytė Kvietkuvienė

 

Lietuvos moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „BEBRAS“ 4-15 d. 8-14.40 val. (pagal tvarkaraštį)

305, 306 kabinetai

Laima Siliūnienė, Dalė Ūselienė
Tarpklasinės 5-6 klasių  futbolo varžybos II sav. Fizinio ugdymo mokytojai
Tado Daugirdo 100-ųjų mirties metinių minėjimas 8 d. 12.00 val. kultūros namai Marytė Kvietkuvienė

Rožė Teišerskienė

Jūratė Ambrazienė

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Linksmosios užduotys“ („Fun tasks“) 8 d. 11.00 val. aktų salė Renata Jocienė

Aušra Gedgaudienė

Mokslo diena 1-4 kl. (pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 8 d. Klasių vadovai
„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ 11-17 d. Simona Bartkienė
Pilietinė akcija „Tolerancijos švyturys“ 15 d. TUC, mokytojai

Renata Jocienė

Jaunųjų maironiečių išvyka į spektaklį „Liūdnas dievas“ 17 d. 14 val.

Kauno dramos teatras

Zita Andrijaitienė
Mažoji olimpiada (3-4 kl.) 18 d. 12.00 val. sporto salė Matas Skamarakas

Klasių vadovai

Projekto „Lyderių laikas 3“ lyderystės forumas „Pokyčio projekto krypčių ir sprendimų mokinių pažangai paieškos“ 19 d. 9.00 val. Raseinių Šaltinio progimnazijoje (Ateities g. 23, Raseiniai) Arvydas Stankus,

LL3 komanda

Šokiai Sutartą penktadienį 19.00 – 22.00 val. Mokinių savivalda,

budintys

Nerūkymo dienos akcija 21 d. Rima Draukšienė

Giedrė Puodžiavelienė

Popietė mokiniams „ Profesijų kaleidoskopas“ III savaitė Rima Draukšienė Lilija Masnikė
Praktinis seminaras tėvams „ Emocinis intelektas. Kas tai?“ IV savaitė Rima Draukšienė Lilija Masnikė
Mažoji olimpiada (1-2 kl.) 25 d. 12.00 val. sporto salė Matas Skamarakas

Klasių vadovai

Mokyklinė I-IV klasių matematikos olimpiada 26 d. 12.05 val.

106 kabinetas

Sigutė Mačiūnienė
„Songs reborn“ anglų kalbų konkursas 28 d. 13.00 val.

Menų salė

Gintarė Preikšienė
Lazeriai, eksperimentai, sprogimai ir kelionė laiku – spektaklis „Eureka! PLIUS“ I-IV gimnazijos klasių mokiniams pagal kultūros paso programą. P. S.: 1 pamoka vyks 13.00 val. 5-8, I-IV klasėms; klasių vadovės parengia turizmo programas. 29 d. 8.00-9.00 val. kultūros centras Ariogaloje Klasių vadovai
Lazeriai, eksperimentai, sprogimai ir kelionė laiku – spektaklis „Eureka! PLIUS“ (edukacinė programa pagal Kultūros paso programą 5, 7 kl, o 6 kl.- mokiniai, kurie nevyksta į baseiną). Klasių vadovai parengia turizmo programas 29 d. 9.40-10.40 val. kultūros centras Ariogaloje Dalykų mokytojai
Pirmokų krikštynos 29 d. 12.00 val. aktų salė Rita Urbonienė

Nijolė Juknienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Rajoninės kvadrato varžybos (3-4 kl.) I sav. Matas Skamarakas
Rajoninės kvadrato varžybos (5-6 kl.) I-II sav. Fizinio ugdymo  mokytojai
Projektas „Fizinio aktyvumo programa vyresnių klasių moksleiviams“ 6 ir 13 d. nuo 9.30 val. 5 klasės,

21 ir 29 d. nuo 9.30 val. 6 klasės

Kauno plaukimo mokyklos baseinas

Arvydas Stankus,

5-6 klasių vadovai, fizinio ugdymo mokytojai

Išvyka į spektaklį „Vasarvidis“ 20 d. Kauno dramos teatras Jūratė Ambrazienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių kompetencijų aplankai (el. variantas) Iki 13 d. Klasių vadovai
II-IV gimnazijos klasių mokinių saugaus elgesio instruktažus, kur supažindinta su pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarka, programomis, jų pakeitimais Iki 20 d. I. Jankauskienės 201 kabinetas Mokytojai

klasių vadovai

IV gimnazijos klasės mokinių prašymai dėl brandos egzaminų pasirinkimo Iki 24 d.

sekretorei

Rita Rajeckienė

Rožė Teišerskienė

Brandos egzaminus pasirinkusių abiturientų duomenų suvedimas į mokinių registrą Iki 24 d.                       mokinių registre Aldona Norkienė

Asta Lukauskienė

Rita Rajeckienė

Rožė Teišerskienė

Informaciją lapkričio mėn. gimnazijos veiklos planui Iki 25 d. el. p.  starvydasag@gmail.com

Arvydui Stankui

Metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui
I-II gimnazijos klasių mokinių sąrašai dėl dalykų projektų pasirinkimo 2019-2020 m. m. Iki 30 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Laima Siliūnienė

Vilma Šegždienė Ramunė Aksomaitienė                    Jūratė Klimienė

Brandos egzaminų kandidatų ir specialiųjų ugdymosi poreikių kandidatų, kuriems reikalingi BE pritaikymai, sąrašų sudarymas bei suvedimas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS Iki 30 d.                        duomenų perdavimo sistemoje KELTAS Ingrida Jankauskienė
5-8, gimnazijos I-IV ugdymo karjerai veiklų veiklų ataskaita pagal ankstesnių metų formą Iki 30 d. el. paštu ariogalosgimnazija.psichologe@gmail.com, Ingridai Jankauskienei (spausdintos) Klasių vadovai
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More