Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-149

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2019 M. BIRŽELIS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena
2 d. – Tėvo diena
14 d. – Gedulo ir vilties diena
15 d. – Okupacijos ir genocido diena
24 d. – Rasos ir Joninių diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 9 Administracija
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Pasitarimai dėl etatinio darbo apmokėjimo įvedimo su darbo taryba, pedagogais Sutartu laiku Arvydas Stankus
Lyderių laikas 3 projekto veiklos 1-30 d. Arvydas Stankus
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Paskutinį mėnesio ketvirtadienį

15.00 val. sutartoje patalpoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminas 1 d. 9.00 val.                                    Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla Gintarė Preikšienė, Jūratė Saltonienė
Individualūs pokalbiai su 2 a, 2 b, 4 a, 4 b klasės mokinių tėvais – Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai I sav. Daiva Stankienė,

Rita Krištopaitienė,

Aldona Zajančkauskienė,

Saulė Tiškuvienė

Atvirų durų dienos būsimiems penktokams 3 d.

4 a – 305 kabinetas

4 b – 306 kabinetas

Aldona Zajančkauskienė,

Saulė Tiškuvienė

Ketvirtų klasių vadovų susitikimas su būsimais penktų klasių vadovais 3 d. 11.35 val.

4 a – 216 kabinetas

4 b – 103 kabinetas

Aldona Zajančkauskienė,

Saulė Tiškuvienė,

Jūratė Saltonienė,

Lijana Raginskienė

Biologijos valstybinis brandos egzaminas 4 d. 9.00 val.               Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Gintarė Preikšienė, Jūratė Saltonienė
Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas II gimnazijos klasės mokiniams 5 d. 9.00-11.00 val.               120 patalpa Ingrida Jankauskienė
Metodinės tarybos susirinkimas 3 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų taikant diagnostinius ir standartizuotus testus analizė, rekomendacijų, planų rengimas. I-III  sav. Mokytojai
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų taikant standartizuotus testus rezultatų analizė (mokiniai-mokytojai 6, 8 kl.) I-II sav. Mokytojai
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų taikant standartizuotus testus rezultatų analizė ir perdavimas tėvams (6, 8 kl.) I-II sav. Klasių vadovai
Mokytojų tarybos posėdis 4 d. 14.00 val.

213 menų studija

Arvydas Stankus
Vaiko gerovės komisijos posėdis 6 d. 14.00 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
Darbo grupės „Ariogalos mokyklai-75“ susirinkimas 7 d. 14.00 val.

Mokytojų kambarys

Organizatorių komanda
Fizikos valstybinis brandos egzaminas 10 d. 9.00 val.             Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Jūratė Saltonienė
Atvirų durų diena būsimiems pirmokams ir jų tėvams 10 d. 9.00 val.

Aktų salė

Aldona Norkienė,

Saulė Tiškuvienė,

Aldona Zajančkauskienė

Gamtos mokslų grupės metodinis susirinkimas 10 d. 14.00 val.                        305 kabinetas Laima Siliūnienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 14.00 val.

211 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė
Papildomi darbai mokiniams (1-4 klasės) 10-14 d.

5 dienos pagal individualų grafiką, kabinetuose

Pradinių klasių  mokytojai
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 13.00 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Būsimų pirmokų pamokėlės 11-12 d. 9.00-11.00 val. Saulė Tiškuvienė,

Aldona Zajančkauskienė

Užsienio kalbos (rusų) valstybinis brandos egzaminas 12 d. 9.00 val.                   Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Gintarė Preikšienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 14.00 val. 102 kab. Gintarė Preikšienė
Seminaras turizmo vadovams 12 d. 14 val.

213 menų studija

Arvydas Stankus
Matematikos valstybinis brandos egzaminas 14 d. 9.00 val.        Raseinių Šaltinio progimnaija Gintarė Preikšienė, Jūratė Saltonienė
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas 17 d. 15.00 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 17 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
Istorijos valstybinis brandos egzaminas 18 d. 9.00 val.                    Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Gintarė Preikšienė, Jūratė Saltonienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 18 d. 10.00 val. Saulė Tiškuvienė
VGK posėdis 18 d. 14.00 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
2019-2020 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano projekto rengimas 1-18 d.                                    202 patalpa Ingrida Jankauskienė, darbo grupė
Mokytojų tarybos posėdis 19 d. 14 val. Arvydas Stankus
Geografijos valstybinis brandos egzaminas 20 d. 9.00 val.    Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Gintarė Preikšienė
Individualūs pokalbiai dėl I-III gimnazijos klasių mokinių asmeninės pažangos su klasėje dirbančiais mokytojais, mokiniais, jų tėvais 1-21 d. pagal individualų susitarimą                  klasės vadovų kabinetai Klasių vadovai,           Rima Draukšienė,                      Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-21 d. el. dienynas

 

Ingrida Jankauskienė
Mokinių supažindinimas su įvertintais PUPP lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos darbais (pasirašant) Iki 21 d., kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį PUPP vertinimo komisijų pirmininkai, mokinius mokantys mokytojai
II a, II b gimnazijos klasės mokinių, planuojančių mokytis III-ioje Ariogalos gimnazijos kasėje, susirinkimas 21 d.  laikas ir vieta pagal Žygeivio dienos planą Roma Kimbraitė,     Dalė Ūselienė
Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų įteikiamas II gimnaijos klasės mokiniams 21 d. laikas ir vieta pagal Žygeivio dienos planą Roma Kimbraitė, Dalė Ūselenė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
3 b klasės Šeimos šventė 5 d. 11.00 val. Nijolė Juknienė
Ketvirtokų išleistuvės 6 d. 12.00 val.

Aktų salė

Rita Urbonienė,

Nijolė Juknienė,

Aldona Zajančkauskienė,

Saulė Tiškuvienė

Vaikų diena (pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 7 d. Aldona Norkienė,

Klasių vadovai

Projektas“ Pabėk nuo tamsos“ 7d. 17 val.

Ariogalos gimnazija

B. Balžekienė
Stovykla „Vasarėlė“ 1-4 klasių mokiniams 10-14 d. Renata Jocienė,

Dovilė Vileikytė – Bautronienė

Darbo grupės „Ariogalos mokyklai-75“ susirinkimas 7 d. 14.00 val.

Mokytojų kambarys

Organizatorių komanda
Olimpinės kartos diena  (dešimtadienis) 10 d. 8.00-13.00 Kūno kultūros mokytojai,

klasių vadovai

Šventinio koncerto repeticija 11 d. 14.00

Dubysos slėnis

Marytė Kvietkuvienė
Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos paminėjimas. Pilietinė iniciatyva „Tremties vaikų žaislai“

Akcija Gedulo ir vilties dieną – 11:59 Lietuvoje skelbiama VISUOTINĖ TYLOS M1NUTĖ. Visa Lietuva sustos tam, kad pagerbtume tautiečius nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų.

14 d. 11.00 val. Rasa Zakaitė
Jubiliejinis renginys, skirtas Mokyklos 75 15 d. 11.00 -20.00 Organizacinė grupė
Žygeivio diena (klasių bendruomenių žygiai) 21 d. Klasių vadovai

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Gimnazijos III a, III b klasių edukacinė išvyka 4 d.  Telšiai Rožė Teišerskienė,

Rita Rajeckienė

6 a, 6 b klasių edukacinė išvyka 6 d. 8.00 val.

Kaunas

Rasa Zakaitė,

Evelina Budrienė

„Sėkmės trajektoriją 2019 m.“ 8 d. 8.00 val. Anykščiai Ingrida Jankauskienė
Gimnazijos II b klasės išvyka „Katamaranais Dubysos upe“ 10 d. Dalė Ūselienė
Stovyklos „Vasarėlė“ išvyka 11 d. Kaunas Renata Jocienė,

Dovilė Vileikytė – Bautronienė

Stovyklos „Vasarėlė“ išvyka 13 d. Betygala Renata Jocienė,

Dovilė Vileikytė – Bautronienė

Sėkmės trajektorija 2019 13 d. 13.15 val.

Šaltinio progimnazija

Mokytojai su kvietimais

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
IV gimnazijos klasių mokinių II pusmečio ir mokslo metų lankomumo ir pažangumo ataskaitos Iki 3 d. Ingridai Jankauskienei Gintarė Preikšienė,   Jūratė Saltonienė
Vaiko gebėjimai išklausius priešmokyklinio ugdymo programą iki 5 d. Aldonai Norkienei Diana Korsakienė
Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykų 2018-2019 mokslo metų ilgalaikių planų korekcijos lapai (jei vyko ugdymo korekcijos) Iki 10 d. Ingridai Jankauskienei Dalykų mokytojai, metodinių grupių pirmininkai
Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas iki 14 d. Aldonai Norkienei Aldona Zajančkauskienė,

Saulė Tiškuvienė

I-II gimnazijos klasių mokinių tėvų prašymai dėl informacinių technologijų programų II gimnazijos klasėje, technologijų programų I gimnazijos klasėje pasirinkimo, dėl ketinimo keisti dorinio ugdymo programą Iki 20 d. raštvedei Danai Vaitkienei Laima Siliūnienė,       Vilma Šegždienė,                  Ramunė Aksomaitienė,                 Jūratė Klimienė
I-III gimnazijos klasių mokinių II pusmečio ir mokslo metų lankomumo ir pažangumo ataskaitos Iki 20 d. Ingridai Jankauskienei Klasių vadovai
II gimazijos  klasių mokinių prašymai dėl priėmimo į Ariogalos gimnazijos III-iąją gimnazijos klasę, idividualūs planai ir mokymosi sutartys Iki 20 d. raštvedei Danai Vaitkienei Roma Kimbraitė,                  Dalė Ūselienė
8, I-III gimnazijos klasių mokinių, kuriems reikalingi mokinių pažymėjimai 2019-2020 mokslo metams, foto nuotraukos ir duomenys Iki 21 d. raštvedei Danai Vaitkienei Laima Siliūnienė,       Vilma Šegždienė,                  Ramunė Aksomaitienė,                 Jūratė Klimienė, Roma Kimbraitė, Dalė Ūselienė
I-IV gimnazijos klasių saugaus elgesio instruktažus. Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykų 2018-2019 mokslo metų saugaus elgesio instruktažus (nepateikti gegužės mėn.) Iki 21 d. Ingridai Jankauskienei Dalykų mokytojai
IV gimnazijos klasės ir išvykusių mokinių asmens bylų perdavimas arcyvui Iki 08.31 d. raštvedei Danai Vaitkienei Klasių vadovai
I-IV gimnazijos klasių mokinių mokymosi apskaitos suvestinės iš elektroninio dienyno (sutvarkius mokinių duomenis) Iki 08.31 d. Klasių vadovai
Tolesnio abiturientų mokymosi suvestinė (pagal ankstesnių metų formą) Iki 08.21 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Gintarė Preikšienė,                 Jūratė Saltonienė
Išvykusių iš gimnazijos mokinių tolesnio mokymosi suvestinė (pagal ankstesnių metų formą) Iki 08.21 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Roma Kimbraitė,                  Dalė Ūselienė
Informacija dėl mokinių, kurie baigė puikiai, labai gerai mokslo metus, lankė labai gerai per mokslo metus (dėl padėkų parengimo) Iki 20 d.Ingridai Jankauskienei Klasių vadovai
I-IV gimnazijos klasės mokiniai, padarę didžiausią pažangą 2019 m. II pusmetį Iki 20 d. el. paštu jurambraziene@gmail.com IngridaJank@gmail.com Klasių vadovai
Gimnazijos II klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos metinių pažymių vidurkius Iki 10 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Jūratė Ambrazienė, Julia Gražulevičiūtė
Metodinės tarybos, metodinių grupių protokolai (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki birželio 21 d.) Iki 21 d. metodinių grupių protokolai 202 kabinete Metodinių grupių pirmininkai
I-IV gimnazijos klasių mokinių grupių sąrašai pagal dalykus (jei sudaromos grupės) Iki 26 d. metodinių grupių protokolai 202 kabinete Metodinių grupių pirmininkai

 

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More