Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-229

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2019 M. SPALIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
Spalio pirmasis šeštadienis – Kūno kultūros ir sporto diena
5 d. – Tarptautinė mokytojų diena
10 d. – Vietos savivaldos diena. Spalio antrasis šeštadienis – Derliaus diena
16 d. – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena
25 d. – Konstitucijos diena
 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

 

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 12 Administracija
Administracinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Mokinių savivaldos ir klasių seniūnų pasitarimas Kiekvieną mėnesio penktadienį 10.35  val. skaitykloje Aušra Gedgaudienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų gimnazijoje koordinavimas 1-31 d. Arvydas Stankus
Gimnazijos mokinių 2019 m. diagnostinių ir standartizuotų testų, PUPP, BE rezultatų analizė 1-11 d. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Konstitucijos egzaminas I, II etapai 3 d., 17 d. 9.00 val.

215 kabinetas

Ingrida Jankauskienė
2 b klasės tėvų susirinkimas 7 d. 13.00 val. Gražina Seredienė
Mokinių, jų tėvų jungimosi prie Tamo dienyno stebėjimas 7-31 d.

el. dienynas

Aldona Norkienė
Naujų pedagoginių darbuotojų pamokų stebėjimas 7-31 d.

sutartu laiku

Administracija
Pirmokų adaptacija gimnazijoje 7-31 d. Aldona Norkienė
Pamoka kitaip: respublikinė viktorina „Pasaulis ir aš“ 8-I gimnazijos klasėms 8 d. 2 pamoka 8 b,

3 pamoka 8 a,

302 kabinetas

Žaneta Klaėjutė
IV a b g klasės mokinių, planuojamų laikyti BE aptarimas su dalykų mokytojais 8 d. 11.35-12.05val.

Skaitykla

Rita Rajeckienė

Rožė Teišerskienė

IV a b g klasėse dėstantys mokytojai

Pamoka kitaip: respublikinė viktorina „Pasaulis ir aš“ 8-I gimnazijos klasėms 9 d. 2 pamoka I b,

3 pamoka I a,

110 kabinetas

Laima Siliūnienė
6 b klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas 9 d. 14.45 val. 105 kabinete Aušra Gedgaudienė
Pilietinio ugdymo pamokos stebėjimas II sav. Marytė Kvietkuvienė
3 a klasės individualūs pokalbiai su tėvais II sav. Daiva Stankienė
Metodinės tarybos susirinkimas 10 d. 14.50 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
1 c klasės tėvų susirinkimas 11 d. 16.00 val. Laima Bytautienė
Mokytojų dirbančių 7 a, 7 b klasėse susirinkimas 14 d. 14.50 val.

211 kabinetas

Evelina Budrienė, Rasa Zakaitė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 15 d.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
5-8 klasių mokinių, tėvų duomenų ir prisijungimų elektroniniame dienyne stebėjimas 15-25 d. Marytė Kvietkuvienė
Mokinių bylų priežiūra (5-8 kl.) 15-30 d. Marytė Kvietkuvienė
Neformaliojo švietimo būrelių duomenų patikra elektroniniame dienyne 15-30 d. Marytė Kvietkuvienė
4 a klasės tėvų susirinkimas 16 d. 13.00 val. Rita Urbonienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 17 d. 10.35 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 17 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
6 b klasės tėvelių susirinkimas 17 d. 15.30 val.

105 kabinetas

Aušra Gedgaudienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 21 d. 13.30 val. Saulė Tiškuvienė
Socialinių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 21 d. 15.00 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 24 d. 14.50 val.

103 kabinetas

Ramunė Aksomaitienė
5 klasių tėvų susirinkimas 25 d. 14.00 val. Klasių vadovai
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 28 d. 10.00 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Mokytojų, dirbančių 8 a ir 8 b klasėse, susirinkimas 29 d. 10.00 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė, Jūratė Ambrazienė
VGK intervizija-metodinė diena su Raseinių švietimo pagalbos tarnyba 29 d. 9.00 val. Marytė Kvietkuvienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių duomenų ir kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų dienynų teisingo pildymo stebėsena 1-31 d.

el. dienynas

Ingrida Jankauksienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių asmens bylų tvarkymo teisingumo stebėjimas 1-31 d.

202 kabinetas

Ingrida Jankauksienė
Metodinių grupių, metodinės tarybos dokumentacijos pildymo teisingumo stebėjimas 1-8 d.

202 patalpa

Ingrida Jankauksienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-31 d.

el. dienynas

Ingrida Jankauksienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo, naujokų adaptacijos teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 1-31 d.

kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį

Ingrida Jankauksienė
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo parengimas gimnazijoje Iki 11 d. Darbo grupė
4 b klasės individualūs pokalbiai su tėvais IV sav. Nijo;ė Juknienė
Mokytojos, planuojančios įgyti anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją ugdomosios veiklos stebėsena 1-31 d.

sutartu laiku

Ingrida Jankauksienė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susitikimai individualių ugdymo(si) probleminų aptarimui Spalio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
Technologijų, menų (šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 1-31 d. Leonas Klimas,                       Marytė Kvietkuvienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Saugaus eismo pamokėlės 1 klasių mokiniams 1 d. 9.00 val. Aldona Norkienė

 

Ankstyvoji nusikaltimo prevencija 7 klasių mokiniams 3 d. 9.00 val. Marytė Kvietkuvienė
Šventė, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti 4 d. Arvydas Stankus, Aušra Gedgaudienė, savivaldos atstovai
Šokiai 11 d. 19.00-22.00 val. Mokinių savivalda,

budintys

Saviraiškos ir vidinės motyvacijos atskleidimo mokymai „Mano gyvenimo motyvas“ (4 ak. valandos) 11-12 klasių mokiniams 17 d.

213 patalpa

VALDEMAR CHMIELEVSKI, MB „Investuok į save“, Giedrė Puodžiavelienė
Derliaus diena 1-4 kl. (pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 18 d. Klasių vadovai
Kovos su prekyba žmonėmis diena 18 d.

Menų studija

Rima Draukšienė
Helovinas 25 d.

5-7 klasės 15.00-17.00 val.

8-IV klasės

18.30-22.00 val.

Mokinių savivalda,

budintys

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencija „Raseinių krašto muzikos kūrėjai ir atlikėjai“ 23 d. 9.00 val.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Evelina Budrienė,

Dobilas Juška

Šaltinėlio taurė 5-6 klasių mokinių komandos 25 d.

Raseinių Šaltinio progimnazija

Irma Buividienė,

Julia Gražulevičiūtė,

Sigutė Mačiūnienė

Matematikos mokytojų forumas „Kolegų patirtis žadina mintį“ 29 d. 10.00 val.

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba

Irma Buividienė,

Julia Gražulevičiūtė,

Sigutė Mačiūnienė

Spektaklis „Hamletas“ 29 d. 18.00 val.

Kauno dramos teatras

Zita Andrijaitienė
Projektas „Fizinio aktyvumo programa vyresnių klasių moksleiviams“ Sutartu laiku,

Kauno plaukimo mokyklos baseinas

Arvydas Stankus, fizinio ugdymo mokytojai

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
IV gimnazijos klasių mokinių, pasirinkusių laikyti technologijų ir menų (šokio krypties) mokyklinį brandos egzaminą, laikaraščius Iki 1 d.

Ingridai Jankauskienei

Leonas Klimas,                   Marytė Kvietkuvienė
Klasių mokinių fiziniai rodikliai Iki 10 d. el. dienynui Fizinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai
Informaciją lapkričio mėn. gimnazijos veiklos planui Iki 25 d. el. p.  starvydasag@gmail.com

Arvydui Stankui

Metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui
1, 3, 4 – mokykla suvestines ataskaitas Iki 28 ir 31 d.

Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)

Arvydas Stankus ir duomenų tvarkytojai
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More