Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-157

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2020 M. SPALIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
Spalio pirmasis šeštadienis – Kūno kultūros ir sporto diena
5 d. – Tarptautinė mokytojų diena
10 d. – Vietos savivaldos diena. Spalio antrasis šeštadienis – Derliaus diena
16 d. – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena
25 d. – Konstitucijos diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną trečiadienį 15.00 val.

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/549071707?pwd=R2src0hRV3ZMYmZhTDdDZXZaODZ0QT09

Meeting ID: 549 071 707 Passcode: 335033

 

Administracija
Administracinis pasitarimas Kiekvieną trečiadienį 13.30 val. O 365 Teams Arvydas Stankus
Neformaliojo švietimo būrelių duomenų elektroniniame dienyne stebėjimas 1-16 d. Marytė Kvietkuvienė
5-8 klasių mokinių bylų, tėvų ir mokinių duomenų ir prisijungimo elektroniniame dienyne stebėjimas 1-15 d. Marytė Kvietkuvienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių duomenų ir kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų dienynų teisingo pildymo stebėsena 1-31 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-31 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų, konsultacijų ir veiklų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo, naujokų adaptacijos teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 1-31 d. kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį arba nuotolinį prisijungimą Ingrida Jankauskienė
Technologijų, menų (dailės, šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 1-31 d. Leonas Klimas,

Lijana Raginskienė,                  Marytė Kvietkuvienė

Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 10-21 d. 15.00 val. Gamtos mokslų laboratorija Jūratė Klimienė
5-8 klasių mokinių asmens bylų tvarkymo teisingumo stebėjimas 12-31 d. Marytė Kvietkuvienė
 Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas

 

12 d. 15.00 val.

https://us04web.zoom.us/j/72120685401?pwd=azRjWDNJOS9EVVBhd1VZM1dxazI5Zz09

 

Vilma Šegždienė
III a, III b gimnazijos klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas 13 d. 16.00 val. per https://zoom.us

 

Jūratė Klimienė

Ramunė Aksomaitienė

1 a klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Pirmokų adaptacija“ 14 d. 13.00 val. Rita Urbonienė
1 b  klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Pirmokų adaptacija“ 15 d. 13.00 val. Lina Razmantienė
5 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 14 d. 15.30 val. (prisijungimą pateiks R. Teišerskienė) Rožė Teišerskienė

Gintarė Preikšienė

6 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 14 d. 16.00 val.(prisijungimą pateiks L.Raginskienė) Lijana Raginskienė

Jūratė Saltonienė

7 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 15 d. 15.00 val. (prisijungimą pateiks I.Buividienė) Irma Buividienė

Dalia Skeberdienė

I a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 15 d. 15.00 val.

https://us04web.zoom.us/j/9478817737?pwd=SW1KZFlxS2pYa2toQTVxelYvM01KQT09

 

Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė

8 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 15 d. 16.00 val. (prisijungimą pateikia E. Budrienė) Rasa Zakaitė

Evelina Budrienė

Metodinės tarybos susirinkimas 19 d. 15.00 val., skaitykla,

dirbant nuotoliniu būdu prisijungimas: https://us04web.zoom.us/j/672700996?pwd=VnBScEFEdmt1UnZVdWdzZjVldVlvdz09

 

Sigutė Mačiūnienė
Vaiko gerovės komisijos posėdis

„Naujų mokinių, atvykusių į gimnaziją, adaptacija“

20 d. 14.00 val. (prisijungimą pateiks R. Draukšienė) Marytė Kvietkuvienė
Užsienio kalbų grupės metodinis susirinkimas. 20 d. 15.00 val. Dalia Skeberdienė
2c klasės tėvų susirinkimas 20 d. 14.00 val. per https://zoom.us Laima Bytautienė
Socialinių mokslų grupės metodinės grupės susirinkimas 20 d. 15.00 val.

211 kabineta,

esant nuotoliniam darbui vyks zoom platformoje

Rasa Zakaitė
Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas

 

22 d. 15.00 val. skaitykla

arba 16.00 val. per https://zoom.us

Ramunė Aksomaitienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas. 24 d. 15.00 val.

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79159074357?pwd=YlBXVzJVVWNHZ1VMd2ZMd2lUTFVLdz09

Dalė Ūselienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių asmens bylų tvarkymo teisingumo stebėjimas 25-31 d. 202 kabinetas Ingrida Jankauskienė
Metodinių grupių, metodinės tarybos dokumentacijos pildymo teisingumo stebėjimas 25-31 d. 202 patalpa Ingrida Jankauskienė
5-6 klasių individualūs mokytojų, tėvų, mokinių susitikimai 26-29 d., pagal numatytą grafiką, zoom platformoje Klasių vadovai

Marytė Kvietkuvienė

IV gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 26 d. 11.00 val. skaitykloje. ZOOM nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/74283722130?pwd=RGlmcHRHZ3ZLRDFML1hWQnVBVHBsZz09

Roma Kimbraitė

Dalė Ūselienė

II gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 27 d. 10.00 val. 229 kab. arba

Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9021290680?pwd=em94RVFTZnoxSDdXb0EyUm4zZDdQZz09

Laima Siliūnienė,

Vilma Šegždienė

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 27 d. 15.00 val.

 

Evelina Budrienė
Chemijos bandomasis VBE 29 d. 13.20-15.45  (Vieta bus patikslinta) Žaneta Kalėjutė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susitikimai individualių ugdymo(si) probleminų aptarimui Spalio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Žiemos magija“ aprašo parengimas Spalio mėn. Daiva Stankienė, Rita Urbonienė, Auksė Jankūnienė, Aldona Zajančkauskienė

 

8 b klasės mokinių tėvų klasės susitikimas Spalio 4 sav.

17.30 val.

Evelina Budrienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas Sutartu laiku Aldona Zajančkauskienė
2 a, 2 b klasės mokinių tėvų susirinkimai ,,Mokinių pasiekimai ir iššūkiai“ Sutartu laiku Aldona Zajančkauskienė, Saulė Tiškuvienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
VU gyvybės mokslų centro virtualios paskaitos mokiniams 01 d.13.00-17.00 val. Gamtos mokslų metodinė grupė
12-oji Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada 09 d. 13.00-15.00 val. (vieta bus patikslinta) Gamtos mokslų metodinė grupė
Dalyvavimas projekte „Individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos vystymas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“

(muzika: 4 a, 6 a, 8 a klasės).

Nurodytu laiku Daiva Stankienė

Evelina Budrienė

Aldona Norkienė

Marytė Kvietkuvienė

Kovos su prekyba žmonėmis diena 16 d. Rima Draukšienė

Kristina Giedraitienė

1 b klasės mokinių akcija “Uždek žvakutę ant pamiršto kapo”  23 d. Lina Razmantienė
Rudens bėgimo šventė  4 sav. B. Balžekienė,

D. Gricius

Respublikinis projektas „Laiškas ketvirtokui‘ Spalis – gruodis Lina Razmantienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Gimnazijos I-os laidos abituriento, klasės seniūno V. Bukausko šeimos bibliotekos perdavimas gimnazijos muziejui 6 d. Vilnius Arvydas Stankus,

Rasa Zakaitė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
I-IV gimnazijos klasių mokinių fiziniai rodikliai Iki 10 d., el. dienynui Fizinio ugdymo mokytojai
IV gimnazijos klasių mokinių, pasirinkusių laikyti technologijų ir menų (dailės, šokio krypties) mokyklinį brandos egzaminą, laikaraščius Iki vykdymo instrukcijoje numatytos dienos IngridaJank@gmail.com Leonas Klimas,                   Lijana Raginskienė, Marytė Kvietkuvienė
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2020-2021 MOKSLO METAIS Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 16 6 10 1 a 1 […]

Read More