Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-168

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2019 M. LIEPA-RUGPJŪTIS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

Liepos 1 d. – Globėjų diena
Liepos 6 d. – Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
Liepos 13 d. – Durbės mūšio diena
Liepos 15 d. – Žalgirio mūšio diena
Liepos 17 d. – Pasaulio lietuvių vienybės diena
Liepos 29 d. – Jūros diena ir Žvejų diena
Rugpjūčio 12 d. – Tarptautinė jaunimo diena
Rugpjūčio 15 d. – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
Rugpjūčio 23 d. – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena
Rugpjūčio 31 d. – Laisvės diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Metodinės tarybos susirinkimas (dėl planavimo) 21 d. 9.00 val.

211 kabinetas

Ingrida Jankauskienė,

Rasa Zakaitė

Metodinių grupių susirinkimai (dėl planavimo) 21 d. 10.00 val Metodinių grupių pirmininkai
2019–2020 m. m. ugdymo plano projekto direkcinis svarstymas 21 d. 11.30 val.

203 kabinetas

Arvydas Stankus
Konsultacijos su darbo taryba ir profesine sąjunga dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo 21, 23 d. sutartu laiku Arvydas Stankus
Konsultacijos su mokytojais dėl etatinio darbo apmokėjimo 23, 30 sutartu laiku Administracija,

darbo taryba

Mokinių atsiskaitymas už papildomus darbus 26 d. 8.15 val. Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Mokytojų tarybos posėdis 26 d. 10.00 val. Arvydas Stankus
Metodinių grupių susirinkimai 27 d. 9.00 val Metodinių grupių susirinkimai
Metodinės tarybos susirinkimas 28 d. 9.00 val.

211 kabinetas

Ingrida Jankauskienė,

Rasa Zakaitė

Pasitarimas 5 kasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų su klasėse dirbančiais mokytojais 29 d. 11.00 val. informacinis centras Marytė Kvietkuvienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 29 d. 9.00 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė

 

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Brandos atestatų įteikimo šventė Liepos 12 d. 16.00 val. Gintarė Preikšienė,

Jūratė Saltononienė

Seminaras  „Valstybės istorija prasideda nuo vietos istorijos pažinimo“ TUC vadovams ir respublikinis sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Rugpjūčio 2-3 d. Arvydas Stankus,

Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė, Ingrida Jankauskienė, Rasa Zakaitė ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

Pilietinė akcija „Padovanok senjorui knygą“ Rugpjūčio 23 d. Jovita Andriulienė

 

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Ūkinio personalo edukacinė išvyka Sutartu laiku Arvydas Stankus, Loreta Prokopimienė
Pedagogų edukacinė išvyka 22 d. Admistracija, metodinė taryba
Pasitarimas rajono švietimo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams ugdymui Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Savivaldybės didžiojoje salėje (V. Kudirkos g. 5)

Arvydas Stankus, Aldona Norkienė, Marytė Kvietkuvienė, Ingrida Jankauskienė

 

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Informaciją apie 2019 m. abiturientų tolesnę veiklą (pagal 2018 metų formą) Iki 23 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Gintarė Prekšienė,

Jūratė Saltonienė

Informaciją apie 2019 m. II gimnazijos klasių mokinių tolesnę veiklą (pagal 2018 metų formą) Iki 23 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Roma Kimbraitė,

Dalė Ūselienė

Gimnazijos klasių (nepristatyti iki birželio 21 d.) mokinių kompetencijų aplankai, mokinių asmens bylos Iki 23 d. Klasių vadovai, koncentruos kursuojantys direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Neformaliojo švietimo programas ir pageidaujamą užsiėmimų laiką tvarkaraščio sudarymui Iki 28 d. el. paštu mmarkai@gmail.com Būrelių vadovai
Patikslintus nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo priemonių planus pasiekimams gerinti (lietuvių k., matematika, socialiniai mokslai, gamtos mokslai) Iki 30 d. Metodinių grupių vadovai
Gimnazijos klasių ilgalaikius planus, ilgalaikius planus-programas, programas, NŠ programas Dieną prieš metodinės grupės susirinkimą pirmininko el. paštu Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Gimnazijos klasių, grupių, pamokų tvarkaraščio įvedimas elektroniniame dienyne Iki 30 d.

el. dienynas Tamo

Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Gimnazijos klasių mokinių papildomų darbų įvertinimai Iki 26 d.

el. dienyne Tamo

Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Gimnazijos klasių ilgalaikius planus, ilgalaikius planus-programas, programas Iki 30 d. 1-4 klasės Aldonai Norkienei, 5-8 klasės Marytei Kvietkuvienei, I-IV gimnazijos klasės Ingridai Jankauskienei Metodinių grupių pirmininkai
Gimnazijos klasių mokymosi apskaitos suvestinės atspausdintos iš elektroninio dienyno Iki 30 d. 1-4 klasės Aldonai Norkienei, 5-8 klasės Marytei Kvietkuvienei, I-IV gimnazijos klasės Ingridai Jankauskienei Klasių vadovai
Fotografijas ir mokinių duomenis mokinio pažymėjimams Iki 30 d. 201 kabinetas Klasių vadovai
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More