Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-290

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2018 M. GRUODIS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

3 d. – Lietuvos advokatūros diena
10 d. – Tarptautinė žmogaus teisių diena
15 d. – Lietuvos teismų diena
24 d. – Kūčios
25-26 d. – Kalėdos
 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI
Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 9 Administracija
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį

15.00 val. sutartoje vietoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Metodinės tarybos susirinkimas 3 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Darbo grupės susirinkimas dėl Mokyklos 75-čio šventės 4 d. 15.00 val.

mokytojų kambarys

Marytė Kvietkuvienė
I a gimnazijos klasės mokinių, jų tėvų ir klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas 4 d. 14.00 val.                         221 kabinetas Ramunė Aksomaitienė
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas 10 d. 14.40 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 14.50 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė
Vaiko gerovės komisijos posėdis 11 d. 14.00 val.                              204 kabinetas Marytė Kvietkuvienė
8 klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas 12 d. 14.40 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė,

Vilma Šegždienė

Laimos Siliūnienės atvira informacinių technologijų pamoka 13 d. 8.00 val.                     305 kabinetas Laima Siliūnienė
Gamtos mokslų būrelio susirinkimas 13 d. 14.40 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
7 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 13 d. 14.40 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė,

Zita Andrijaitienė

6 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 17 d. 14.00 val.

211 kabinetas

Evelina Budrienė,

Rasa Zakaitė

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 17 d. 14.40 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 17 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
IV a, b gimnazijos klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas „Klasės pažangumo pokyčiai“ 18 d. 10.35 val. Jūratė Saltonienė,                    Gintarė Preikšienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 19 d. 14.00 val.                              4 b klasė Saulė Tiškuvienė
II gimnazijos klasių mokinių ugdymo(-si) situacijos aptarimas su klasėje dirbančiaias mokytojais 19 d. 14.40 val.                             104 kabinetas Roma Kimbraitė,                       Dalė Ūselienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 20 d. 14.40 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Veiklos kokybės įsivertinimo grupių susirinkimai I savaitė

sutartu laiku

Roma Kimbraitė

Ramunė Aksomaitienė

Individuali klasių vadovų konsultacija dėl el. aplanko Office 365 aplinkoje. 3-21 d.

laikas pagal klasių vadovų metodinės grupės pirminko sudarytą grafiką informaciniame centre

Simona Bartkienė,             Jūratė Ambrazienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 3-31 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokinių ugdymo(-si) pažangos 3-21 d.

kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį

Ingrida Jankauskienė
Konsultacijų, pagalbos mokiniui teikimo veiklų, I-IV gimnazijos klasių mokinių dalyvavimo neformaliajame švietime stebėjimas 3-21 d. laikas ir                       kabinetai pagal grafikus ir tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių kompetencijų aplankų (el. varianto) formavimo stebėjimas 3-31 d.

Office 365 aplinka

 

Ingrida Jankauskienė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas individualių ugdymo(-si) probleminų aptarimui Gruodžio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
Skaitymo ugdymo stebėsena lietuvių kalbos pamokose remiantis NMPP rezultatais (3, 4 klasėse) I-II savaitė                                 sutartu laiku Aldona Norkienė
Turinio, raiškos ir raštingumo ugdymo stebėsena lietuvių kalbos ir literatūros pamokose remiantis NMPP rezultatais (5, 7 klasėse) I-III savaitė

sutartu laiku

Marytė Kvietkuvienė
E-test nuotolinis seminaras norintiems tobulinti IT kompetenciją Sutartu laiku Arvydas Stankus
Darbo grupės dėl gimnazijos 2019–2021 metų strateginio plano rengimo  pasitarimai Gruodžio mėn. sutartu laiku Urtė Noreikaitė,

Audronė Dubauskienė,

Arvydas Stankus

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Informacinių technologijų konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 1-19 d.

305, 306 kabinetas

Dalė Ūselienė,

Laima Siliūnienė

Anglų kalbos olimpiada 5-8 klasių mokiniams 3 d. 10.00 val.

Skaitykla

Elena Lapkauskienė
Mažoji lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5-8 klasių mokiniams 3 d. 12.00 val.

229 kabinetas

Vilma Šegždienė
Istorijos pamoka „Antanas Smetona“ III a, b gimnazijos klasės 3 d. 10.50 val.

Menų salė

Andrius Bautronis
Plakatų konkursas, skirtas Antikorupcijos dienai paminėti 8, I-II klasėms 3-7 d. Lijana Raginskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų I-IV gimnazijos klasių mokiniams 4 d. 10.00 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
52-oji biologijos olimpiada I-IV gimnazijos klasių mokiniams 4 d. 12.00 val.

112 kabinetas

Jūratė Klimienė
Anglų kalbos olimpiada I-II gimnazijos klasių mokiniams 5 d. 10.00 val.

Skaitykla

Gintarė Preikšienė
51-asis jaunųjų filologų konkursas 5-8,

I-IV gimnazijos klasių mokiniams

5 d. 15.00 val.

230 kabinetas

Daiva Vaičaitienė
67-oji fizikos olimpiada I-IV gimnazijos klasių mokiniams 7 d. 9.00 val.

111 kabinetas

Laima Siliūnienė
Anglų kalbos olimpiada III gimnazijos klasių mokiniams 7 d. 10.00 val.

Skaitykla

Aušra Gedgaudienė
Rajoninis pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Run Tasks“ 7 d. 11.00 val.

Aktų salė

Renata Jocienė,

Aušra Gedgaudienė

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 8, I-II gimnazijos klasių mokiniams 7 d. 9.00-10.30 val.

305, 306 kabinetai

Žaneta Kalėjutė,              Laima Siliūnienė
3 b klasės tėvų susirinkimas 7 d. 12.30 val.                   3 b klasė Nijolė Juknienė
Meninio skaitymo konkursas 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams 7 d. 13.00 val.

Skaitykla

Zita Andrijaitienė
Prevencinė stovykla „Sniego gniūžtė“ 7-9 d. „Sveikuolių“ klubas
Kalėdinis edukacinių erdvių paruošimas 10-12 d. Dalė Ūselienė,

Lijana Raginskienė,

Marytė Kvietkuvienė

57-oji chemijos olimpiada I-IV gimnazijos klasių mokiniams 11 d. 12.00 val.

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
Kalėdinių puokščių paroda Nuo 13 d. Dalė Ūselienė,

Klasių vadovai

Rajoninis renginys – Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių konkursas „Žiemos karpiniai“ 14 d. 12.00 val.

Aktų salė

Aldona Zajančkauskienė,

Daiva Stankienė,

Rita Urbonienė,

Auksė Jankūnienė

Jaunųjų šaulių naktis 14 d. 19.00 val. Ariogalos gimnazija Andrius Bautronis
Kalėdinio stebuklo diena PUG, 1-4 klasėms (pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 17 d. Aldona Norkienė, pradinių klasių vadovai
Gimnazijos tarybos posėdis 18 d. 13.00 val.                  Skaitykla Audronė Dubauskienė,

Arvydas Stankus

Gimnazijos bendruomenės kalėdinė popietė 18 d. 14.00 val.

Valgykla

Gimnazijos taryba
Kalėdinis mokinių sveikinimas gimnazijos bendruomenei 18 d. 16.00 val.

Menų salė

Marytė Kvietkuvienė,

Evelina Budrienė

5-8, I-IV gimnazijos klasės mokinių tėvų susirinkimai 18 d. 17.00 val.                      Klasių vadovų kabinetai Klasių vadovai
Kalėdinis vakarėlis tema „Gyvūnai“ 20 d. sutartu laiku Idėjos autoriai
Karnavalas 8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams 21 d. 17.00 val. Mokinių taryba
Gerumo akcija „Iš širdies“

(PUG, 1-4 klasės)

21 d. 12.00 val.

Aktų salė

Renata Jocienė,

Aldona Zajančkauskienė,

Džiuljeta Banienė

Popietė „Kalėdos jau čia“ 5-7 klasių mokiniams 21 d. 12.30 val.

Sporto salė

Evelina Budrienė,

Marytė Kvietkuvienė,

Mokinių taryba,

Klasių vadovai

Mokytojų, studentų ir  I-IV gimnazijos klasių merginų ir vaikinų tinklinio turnyras I-III savaitė Kūno kultūros mokytojai
Etnokultūros popietė „Laiko ratu“ III savaitė Vilma Šegždienė
Akcija „Iš širdies“ (5-8, I-IV gimnazijos klasės) III savaitė Kristina Drumstienė,

Rima Draukšienė

Gerumo akcija Ariogalos slaugos ligoninėje III savaitė Laima Neverdauskienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalis- konkursas ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ 7 d. 10.00 val.

Raseinių r. Girkalnio pagr. mokykla

Evelina Budrienė
„Gamtos mokslų pamoka kitaip“ – mokinių  edukacinė išvyka į VII fortą 10 d. 8.00 val.                  Kaunas Jūratė Klimienė
Informacinių technologijų olimpiados, rajoninio turo darbų tikrinimas 12 d. 14 val.,

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Laima Siliūnienė
Informacinių technologijų olimpiada, rajoninis turas 11 d. 10.00 val. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Laima Siliūnienė
6 b klasės pažintinė-edukacinė išvyka su tėvais „Pasitikime Kalėdas“ 14 d. 13.00 val.

Kaunas

Evelina Budrienė
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More