Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: info@ariogalosgimnazija.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-147

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S

2021 M. SPALIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
Spalio pirmasis šeštadienis – Kūno kultūros ir sporto diena
5 d. – Tarptautinė mokytojų diena
10 d. – Vietos savivaldos diena. Spalio antrasis šeštadienis – Derliaus diena
16 d. – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena
25 d. – Konstitucijos diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Administracinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 14.00 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Pedagogų pasitarimas

 

Kiekvieną pirmadienį:

Vytauto g. 94 – 10.40 val. menų studija 213 patalpa.

Melioratorių g. 12 –13.15 val. Mokytojų kambarys.

Administracija
I-IV gimnazijos klasių mokinių asmens bylų tvarkymo teisingumo stebėjimas 1-5 d., 202 kabinetas Ingrida Jankauskienė
5-8 klasių mokinių asmens bylų, tėvų ir mokinių duomenų ir prisijungimo elektroniniame dienyne patikra 1-15 d. Marytė Kvietkuvienė
II gimnazijos klasės mokinių susirinkimas dėl projektinio darbo rengimo 5 d., 13.45 val.,

menų studija

Klasių vadovės, Ramunė Aksomaitienė
Mokytojų, dėstančių II gimnazijos klasėse susirinkimas dėl projektinių darbų 6 d., 14.35 val.,

menų studija

Ingrida Jankauskienė,

Ramunė Aksomaitienė

Neformaliojo švietimo būrelių veiklos pildymo elektroniniame dienyne ir užsiėmimuose patikra 11-15 d. Marytė Kvietkuvienė
Metodinių grupių, metodinės tarybos dokumentacijos pildymo teisingumo stebėjimas 1-29 d., DVS Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių mokinių duomenų ir kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų dienynų teisingo pildymo stebėsena 1-29 d., el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-29 d., el. dienynas Ingrida Jankauskienė
Menų (dailės, muzikos krypties) mokyklinis brandos egzaminas 1-29 d. Evelina Budrienė,

Lijana Raginskienė

I-IV gimnazijos klasių pamokų, konsultacijų ir veiklų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo, naujokų adaptacijos teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 1-29 d., kabinetai pagal darbo tvarkos planą arba nuotolinį prisijungimą Ingrida Jankauskienė
Pirmus metus dirbančio matematikos mokytojo, planuojančių atestaciją 2022 m. anglų kalbos mokytojų pamokų stebėjimas. 11-15 d., laikas ir vieta bus pranešta individualiai Ingrida Jankauskienė
Naujų pedagoginių darbuotojų pamokų stebėjimas 11-29 d., sutartu laiku Administracija
PUG, 1-4 klasių mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų, mokinių sveikatos duomenų ir fizinių rodiklių suvedimo stebėjimas 11-29 d., el. dienynas Aldona Norkienė
Asmens duomenų sutikimų, susitarimų patikra 11-29 d., mokinių asmens bylos Aldona Norkienė
Mokinių, jų tėvų jungimosi prie Tamo dienyno stebėjimas 11-29 d., el. dienynas Aldona Norkienė
Metodinės tarybos susirinkimas 11 d. 14.40 val.,

vieta bus patikslinta

Sigutė Mačiūnienė
IV a, IV b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 6 d., 14.30 val.,

skaitykla

Ramunė Aksomaitienė

Jūratė Klimienė

Jungtinės metodinės grupės susirinkimas 12 d., 15.00 val.,

muzikos kabinetas

Evelina Budrienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 12 d., 15.00 val.,

geografijos kabinetas

Rasa Zakaitė
IV gimnazijos klasės mokinių ir jų tėvų susirinkimas 12 d.,19.00 val.,

Teams kalendoriaus nuoroda

Klasių vadovai
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 14 d. 14.00 val. Lina Razmantienė
Kalbų metodinės grupės posėdis 14 d., 14.30., 304 kabinetas Dalia Skeberdienė
III a, III b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 26 d., 14.30 val., skaitykla Laima Siliūnienė

Vilma Šegždienė

2 a klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais 18-22 d. nuo 15.00 val., patogiu laiku telefonu, Zoom ir kt. Rita Urbonienė
3 a klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais 18-22 d. nuo 15.00 val., patogiu laiku telefonu, Zoom ir kt. Aldona Zajančkauskienė
3 b klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais 18-22 d. nuo 15.00 val., patogiu laiku telefonu, Zoom ir kt. Daiva Eizintienė
4 a klasės individualūs pokalbiai su mokinių tėvais apie mokymosi pasiekimus, daromą pažangą bei problemas 18-22 d. nuo 15.00 val., patogiu laiku telefonu, Zoom ir kt. Auksė Jankūnienė
5-8 klasių matematikos pamokų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo, naujokų adaptacijos teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 18-29 d. Marytė Kvietkuvienė
I a, I b gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 19 d., 14.30 val., skaitykla Rasa Zakaitė, Evelina Budrienė
1 b klasės tėvų susirinkimas 20 d., 16.00 val., Teams Rita Krištopaitienė
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 21 d., 14.30 val., skaitykla Ramunė Aksomaitienė
4 b klasės tėvų susirinkimas „Ugdymosi iššūkiai 4-toje klasėje“ 26 d., 18.00 val., Zoom Gražina Seredienė
II a, II b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 27 d., 14.30 val.,

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė

Jūratė Ambrazienė

5-8 klasių matematikos pamokų stebėjimas dėl individualizavimo ir diferencijavimo, naujokų adaptacijos teikiant mokymo(si) pagalbą įvairių poreikių mokiniams pamokoje 18-29 d. Marytė Kvietkuvienė
Pasitarimas dėl Veiklos kokybės įsivertinimo 2021-2022 m. m. 28 d. Marytė Kvietkuvienė

Ramunė Aksomaitienė

Roma Kimbraitė

I-IV klasių mokinių, tėvų, mokytojų susitikimai esant individualioms ugdymo(si) ar elgesio problemoms Spalio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
1 a klasės tėvų susirinkimas IV sav. Zoom Daiva Stankienė
SEU komandos pasitarimai Sutartu laiku SEU komanda

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
5 kl. Anglų konkursas ,,Spelling Bee“ 13 d., 5 pamoka,

menų studija

Aušra Gedgaudienė
6 kl. Anglų konkursas ,,Spelling Bee“ 15 d., 3 pamoka,

menų studija

Aušra Gedgaudienė
7 kl. Anglų kalbos konkursas ,,Be smart“ 18 d., 4 pamoka,

menų studija

Aušra Gedgaudienė
8 kl. Anglų kalbos konkursas ,,Be smart“ 18 d., 2 pamoka,

Menų studija

Aušra Gedgaudienė
Spektaklio „Dulkėti veidrodžiai“ peržiūra ir diskusija – kūrybinės dirbtuvės III gimnazijos klasės mokiniams 26 d., 11.00-13.30 val., menų studija Vilma Šegždienė, Zita Andrijaitienė, Jūratė Ambrazienė
Jaunųjų matematikų (5-6 klasių mokinių) nuotolinė matematikos komandinė olimpiada „Šaltinėlio“ taurei laimėti 29 d., 12 val.,

Zoom platformoje

Antanas Kaminskas
Konstitucijos egzaminas Spalio mėn. Rasa Zakaitė
Pirmokų krikštynos IV sav. Daiva Stankienė

Rita Krištopaitienė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Istorijos pamoka III gimnazijos klasių mokiniams Raseinių krašto istorijos muziejuje 1 d., 10.00 val., Raseiniai Rasa Zakaitė
Šauniausios klasės III a išvyka 14 d., Vilnius Laima Siliūnienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
I-IV gimnazijos klasių mokinių fiziniai rodikliai Iki 5 d., el. dienynui Fizinio ugdymo mokytojai
Ariogalos gimnazijoje organizuojamų rajoninių renginių 2022 metams sąrašas Iki spalio 8 d.   MT pirmininkei S.Mačiūnienei Metodinių grupių pirmininkai
IV gimnazijos klasių mokinių, pasirinkusių laikyti menų (dailės, šokio krypties) mokyklinį brandos egzaminą, laikaraščius Iki vykdymo instrukcijoje numatytos dienos ingrida.jankauskiene@ariogalosgimnazija.lt Evelina Budrienė,                   Lijana Raginskienė
Važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitos

 

Iki 29 d., raštvedei Vaidai Višinskienei Vaida Višinskienė
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIŲ KLASĖSE 2021-2022 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 8 12 […]

Read More