Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2020 m. . gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-88

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2020 M. BIRŽELIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena
3 d. – Sąjūdžio diena
7 d. – Tėvo diena
14 d. – Gedulo ir vilties diena, Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena
15 d. – Okupacijos ir genocido diena
23 d. – Birželio sukilimo diena
24 d. – Rasos ir Joninių diena

 UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Mokytojų tarybos posėdžiai per https://zoom.us 8 d. 15.00 val.

16 d. 9.30 val.

Arvydas Stankus
Administracijos pasitarimas per https://zoom.us Kiekvieną ketvirtadienį 13.00 val. Arvydas Stankus
2020-2021 m.m. pedagoginio darbo krūvio aptarimas Sutartu laiku Administracija, pedagogai
Vadovėlių, ŠMSM IKT priemonių grąžinimas Melioratorių g. 12 ir Ilgižių skyrius 2 ir 3 d. sutartu laiku,

Vytauto g. 94

8 ir 9 d. 9.00-15.00 val.

10 d. geltonuoju autobusu pagal grafiką kaimo vietovėse

Bibliotekininkai, pradinių klasių mokytojai
Mokinių savivaldos sąšauka Sutartu laiku Gintarė Preikšienė
5-8 klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-12 d. el. dienynas Tamo Marytė Kvietkuvienė
Neformaliojo švietimo būrelių vadovų pasitarimas (metinė veiklos ataskaita) https://zoom.us 3 d. 15.00 val. Marytė Kvietkuvienė
Gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 23 d. el. dienynas Tamo Administracija
Gimnazijos klasių mokinių ugdymo(-si) pažangos ir lankomumo stebėjimas 12 d. el. dienynas Tamo Administracija
I-IV gimnazijos klasių nuotolinio ugdymo mokiniams organizavimo stebėjimas, mokytojų, mokinių ir tėvų konsultavimas. 12 d.

el. paštas

IngridaJank@gmail.com,                                  mob. telef. +370 68229828

sutartu laiku https://zoom.us adresu

Ingrida Jankauskienė
2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano projekto rengimas 30 d. Ingrida Jankauskienė, darbo grupė
Individualūs pokalbiai dėl I-IV gimnazijos klasių mokinių asmeninės pažangos su klasėje dirbančiais mokytojais, mokiniais, jų tėvais 12 d. pagal individualų susitarimą Klasių vadovai,           Rima Draukšienė,                      Ingrida Jankauskienė
VGK posėdis per https://zoom.us 9 d. 14.00 val. Marytė Kvietkuvienė
Metodinės tarybos susirinkimas per https://zoom.us 16 d. 13.00 val. Rasa Zakaitė
Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas per https://zoom.us 15 d. 9.00 val. Ramunė Aksomaitienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas per https://zoom.us 17 d. 10.00 val.

Zoom programa

Gintarė Preikšienė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodini grupės susirinkimas per https://zoom.us 17 d. 9.00 val. Laima Siliūnienė,

Dalė Ūselienė

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas per https://zoom.us 17 d. 10.00 val. Aldona Zajančkauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas per https://zoom.us 18 d. 9.00 val. Zita Andrijaitienė
Socialinių mokslų, menų, technologijų  ir fizinio  ugdymo metodinės grupės susirinkimas per https://zoom.us 18 d. 10.00 val. Evelina Budrienė

NUOTOLINIAI RENGINIAI, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, TĖVŲ ŠVIETIMAS

Veiklos pavadinimas Laikas, data Atsakingas
Pirmų klasių IKT gamtamokslinis turnyras

„Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“. (J. V. Gėtė):

1 a

1 b

1 c

3 d. nuotoliniu būdu

 

 

 

9.50 val.

8.55 val.

12.05 val.

Saulė Tiškuvienė
Ketvirtokų atsisveikinimas su gimnazija 4 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu Rita Urbonienė,

Nijolė Juknienė

„Šviesos“ leidyklos naujienos 9 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu Aldona Norkienė,

Rūta Žemaitienė

5-8 klasių tėvų susirinkimai Laikas bus patikslintas Klasių vadovai
Informacinė medžiaga / Saugus elgesys,  pirmos pagalbos teikimas 1-5 kl. Birželio mėn. Giedrė Puodžiavelienė
Gedulo ir Vilties dienai atminti „Vilties aitvarai“ 12 d. 12.00 val. prie paminko tremtiniams Rasa Zakaitė,

Julius Tovtkevičius

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacijų formas 5 d. el. p. aldonanork817@gmail.com Diana Korsakienė,

Irena Januškienė

Atnaujintus 2020-2021 mokslo metais ugdymą reglamentuojančius dokumentus ugdymo plano projektui Iki 10 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com

 

Metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui
I-IV gimnazijos klasių saugaus elgesio insruktažus, ilgalaikių planų korekcijų lapus, pažangumo ir lankomumo II pusmečio, metines ataskaitas, mokinių mokymosi apskaitos suvestines iš elektroninio dienyno (popierinius variantus) Pagal individualias galimybes Ingridai Jankauskienei

201 kabinetas

Mokytojai,

klasių vadovai

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

2019-2020 MOKSLO METAIS 2019-09-01 Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 10 4 6 1 a 1 20 7 13 1 b […]

Read More