Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-76

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2019 M. BALANDIS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

7 d. – Pasaulinė sveikatos diena
15 d. – Kultūros diena
21 d. – Šv. Velykos
22 d. – Antroji Šv. Velykų diena
26 d.  – Pasaulinė gyvybės diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 9 Administracija
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Lyderių laikas 3 projekto veiklos 1-30 d. Arvydas Stankus
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Paskutinį mėnesio ketvirtadienį

15.00 val. sutartoje patalpoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
IV a ir IV b gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 4 d. 10.35 val.                                   103 kabinetas Jūratė Saltonienė,         Gintarė Preikšienė
LAMA BPO mokymai profesinio orientavimo specialistams 5 d. 8.45 val.                                     306 kabinetas Ingrida Jankauskienė
LAMA BPO paskaita I-IV gimnazijos klasių mokiniams 5 d. laikas tikslinamas       213 patalpa Ingrida Jankauskienė
Mokytojo, pretenduojančio įgyti anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, veiklos vertinimas 8 d. 8.45 val.                            105 kabinetas Aušra Gedgaudienė
Metodinės tarybos susirinkimas 8 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Vaiko gerovės komisijos posėdis 9 d. 14.00 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
Darbo grupės „Ariogalos mokyklai-75“ susirinkimas 9 d. 15.00 val.

Mokytojų kambarys

Marytė Kvietkuvienė
5-8 progimnazijos klasių seniūnų sueiga 12d. 8.15 val.

203 kabinetas

Urtė Noreikaitė,

Arvydas Stankus

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas 15 d. 14.45 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 15 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas 2, 4, 6 klasės (pagal pateiktą grafiką) 15, 16, 17, 18, 19, 30 d. Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė

LIONS QUEST LIETUVA seminaras „Raktas į sėkmę“ 16 d. 12.00-18.30 val.            17 d. 9.00-15.30 val.                     213 patalpa Arvydas Stankus
Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas II gimnazijos klasės mokiniams 17 d. 8.00 val.                    229, 231 kabinetai Ingrida Jankauskienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 18 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė
Gamtos mokslų grupės susirinkimas 18 d. 14.45 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
I-IV gimnazijos klasių seniūnų sueiga 19 d. 8.15 val.

203 kabinetas

Urtė Noreikaitė,

Arvydas Stankus

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 23 d. 9.00 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 23 d. 10.30 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 23 d. 10.30 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 23 d. 10.00 val. Saulė Tiškuvienė
Veiklos kokybės įsivertinimo grupių susirinkimai III savaitė Roma Kimbraitė,

Ramunė Aksomaitienė

Konferencija „Pedagogo profesinis augimas – sėkmės istorijos“ 24 d. 9.00 val.                                        213 patalpa Metodinė taryba
Užsienio kalbos (anglų, rusų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis 24, 25, 26 d. 9.00 val.                 Prezidento Jono Žemaičio VBE centre Jūratė Saltonienė, Gintarė Preikšienė
Individualūs pokalbiai dėl I-IV gimnazijos klasių mokinių asmeninės pažangos pagal signalinio II pusmečio mokymosi rezultatus su klasėje dirbančiais mokytojais, mokiniais, jų tėvais 29-30 d. pagal individualų susitarimą                  klasės vadovų kabinetai Klasių vadovai,           Rima Draukšienė,                      Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl ugdymo turinio įgyvendinimo metodikos pritaikymo individualiems mokinių poreikiams 1-19 d.

kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį

Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-30 d.

el. dienynas

Ingrida Jankauskienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Rajoninis pasaulio pažinimo mokomųjų užduočių 1-2 klasių mokiniams konkursas Sausio – birželio mėn.

(I etapas), rugpjūčio – gruodžio mėn. (II etapas)

Aldona Norkienė,

Daiva Stankienė, Saulė Tiškuvienė

Tarpklasinės 5-6 klasių futbolo varžybos I sav. Birutė Balžakienė,

Aivaras Pranckevičius

Akcija „Pieno savaitė“

(PUG, 1-4 klasės)

1-5 d. Rita Krištopaitienė,

Klasių vadovai

2-oji tarprajoninė 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada 3 d. 10.00-11.30 val.

306 kabinetas

Dalė Ūselienė,

Laima Siliūnienė

Individualūs pokalbiai su 1 a klasės mokinių tėvais apie mokymosi pasiekimus, pažangą bei problemas 3 d. 13.00-17.00 val.

1 a klasė

Auksė Jankūnienė
Respublikinis folkloro festivalis „Ariogalos lygiadienis-2019“ 5 d. 18.00 val.

Ariogalos kultūros namai

Dobilas Juška
5-8 klasių mokinių biologijos mokyklinė olimpiada 8 d. 12.00 val.                112 kabinetas Jūratė Klimienė
2019 metų informacinių technologijų VBE vykdymo  išbandymas 9 d. 9.00-12.00 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Atvirų durų dienos būsimiems penktokams 10 d. Aldona Norkienė,

Saulė Tiškuvienė,

Aldona Zajančkauskienė

IEA TIMSS 2019 testavimas (4 b klasė) 10 d. 9.00 val.

Informacinių technologijų kabinetas

Aldona Norkienė,

Saulė Tiškuvienė

Velykinė akcija Ariogalos slaugos ligoninėje 11 d. 10.30 val.

Ariogalos slaugos ligoninė

Kristina Drumstienė,

Rima Draukšienė, Laimutė Neverdauskienė

Individualūs pokalbiai su 1 b klasės mokinių tėvais apie mokymosi pasiekimus, pažangą bei problemas 15 d. 12.00-17.00 val.

1 b klasė

Gražina Seredienė
Pavasarinių puokščių paroda III savaitė Dalė Ūselienė
Projektų diena (pagal atskirą planą)

 

17 d. 8.00-14.00 val.

 

Dalykų mokytojai ,

Marytė Kvietkuvienė,

Giedrė Puodžiavelienė

Šeimų sporto šventė (1-4 klasės) 18 d. 11.00 val.

Sporto salė

Matas Skamarakas
Menų diena (1-4 klasės) 19 d. Aldona Norkienė,

Klasių vadovai

LA keturkovės varžybos (5-7 klasės) III savaitė Kūno kultūros mokytojai
Verslumo pradmenų konkursas (3-4 klasės) 25 d. 12.00 val.

Aktų salė

Rasa Zakaitė

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Rajoninis vaikų ir mokinių muzikos festivalis „Tau muzika“ 3 d. 10.30 val.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Evelina Budrienė
7 b klasės išvyka į spektaklį 3 d.

Kauno dramos teatras

Zita Andrijaitienė
Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados III (šalies) etapas 4-6 d. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija Roma Kimbraitė
Meninio skaitymo konkursas (regiono etapas) 6 d.

Jurbarkas

Jūratė Ambrazienė
Rajoninė anglų k. olimpiada 7-8 kl. 9 d.

Raseiniai

Dalia Skeberdienė
2018-2019 m. m.  Raseinių rajono mokyklų žaidynių mergaičių ir berniukų (gim. 2003 m. ir jaun.) krepšinio I ir II turo varžybos 10 d., 17 d. 9.00 val.

Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salė

Aivaras Pranckevičius,

Darius Gricius

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 30 d. 12.00 val.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Vilma Šegždienė
Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams Data, laikas ir vieta bus tikslinama Sigutė Mačiūnienė
Mokinių lietuvių kalbos olimpiada 4 klasių mokiniams Data, laikas bus tikslinama

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201, 205

Saulė Tiškuvienė,

Aldona Zajančkauskienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
II gimnazijos klasės mokinių 2018–2019 m. m. ir 2019–2021 m. m. individualių vidurinio ugdymo(si) planų projektų dalykų pasirinkimų suvestinė (pakartotinai) Nuolat keičiantis mokinių individualių planų projektams el. paštu IngridaJank@gmail.com Roma Kimbraitė, Dalė Ūselienė
Siūlymai gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 mokslo metams projektui Iki 30 d. el. paštu IngridaJank@gmail.com Metodinių grupių pirmininkai
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More