Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-326

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2020 M. SAUSIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

1 d. – Naujieji metai, Lietuvos vėliavos diena
6 d. – Trys karaliai
13 d. – Laisvės gynėjų diena
27 d. – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 12 Administracija
Administracinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 6 d. Aldona Zajančkauskienė
I-IV gimnazijos klasių vadovų susirinkimas dėl I-IV gimnazijos klasių mokinių 2018-2019 m. m., 2019 m. el. kompetencijų aplankų Office 365 aplinkoje patikros aptarimo 13 d. 14.40 val.              Skaitykla Ingrida Jankauskienė
Vaiko gerovės komisijos posėdis 14 d. 14.00 val.

204 kabinetas

Marytė Kvietkuvienė
Mokinių aplankų (Office 365) patikra

(5-8 kl.)

6-15 d. Marytė Kvietkuvienė
Perėjimas prie savivaldybės „Vyturio“ skaityklės 6-15 d. Lietuvių k. mokytojai,

bibliotekininkai

27-oji rusų kalbos olimpiada 14 d. 12.00 val.

Skaitykla

Roma Kimbraitė
Mokytojų, dirbančių 8 klasėse, susirinkimas 15 d. 14.40 val.

232 kabinetas

ZitaAndrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė

TLEX asmeninio efektyvumo ir streso valdymo mokymai 16 d. 14.00 val. (Melioratorių 12)

20 d. 14.00 val.

(Vytauto 94)

Giedrė Puodževelienė
Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP dalis žodžiu II gimnazijos klasių mokiniams 20 d. 8.55-10.30 val.,

21 d. 13.00-13.40 val.

231 patalpa

Jūratė Ambrazienė, Vilma Šegždienė
Metodinės tarybos susirinkimas 16 d. 14.45 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Vokiečių kalbos olimpiada II klasei 16 d. 11.00 val.

108 kabinetas

Ramunė Aksomaitienė
Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 14.50 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas. 20 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 23 d. 13.50 val.

102 kabinetas

Gintarė Preikšienė
Socialinių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinis susirinkimas 23 d. 14.45 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Technologijų, menų (šokio krypties) mokyklinis brandos egzaminas 6-31 d., patalpos pagal pamokų tvarkaraštį Leonas Klimas,                       Marytė Kvietkuvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 27 d. 13.00 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas 28 d. 14.45 val.,

105 kabinetas

Ramunė Aksomaitienė
Lyderių laikas 3 projekto veiklos 6-31 d. Arvydas Stankus
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 2-31 d. el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl mokinių ugdymo(-si) pažangos 6-31 d.

kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį

Ingrida Jankauskienė
I-IV klasėse dirbančių mokytojų, mokinių, tėvų susitikimai individualių ugdymo(-si) probleminų aptarimui Sausio mėn. laikas ir vieta bus pranešta individualiai Klasių vadovai
Pasiruošimas NMPP (8 kl. mokiniai išbando elektroninius testus – matematika, gamtos mokslai, socialiniai mokslai (NEC puslapyje) 6-31 d. Dalykų mokytojai

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija…“ 13 d. 8.00 val. TUC,

Klasių vadovai

Tarpklasinės stalo teniso varžybos II sav. Ričardas Višinskas
Pokalbis „Elektroninės cigaretės: išsigelbėjimas ar nauja grėsmė“ (7 a, b kl.) III sav. Lilija Masnikė,

Rima Draukšienė

Mokyklinė technologijų olimpiada 7-8, IV- X, XI-XII gimnazijos klasėms 15 d. 12.00 val.

114 kabinetas

Leonas Klimas
Žaidimų diena (pradinukai – pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 17 d. Klasių vadovai
Dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“

(8-II kl.)

20 d. 10.50 val.

307 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė,

Dalė Ūselienė

Muzikos olimpiada 21 d. 10.00 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Respublikinis renginys, skirtas Tarptautinei holokausto aukų atminimo dienai 27 d. 10.0 val.

Kultūros namai

Rasa Zakaitė

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Informacija apie III gimnazijos klasės mokinius, pateikusius prašymus rengti Brandos darbą Iki 15 d.  mokinių registrui Roma Kimbraitė,

Dalė Ūselienė,

Aldona Norkienė

Individualių vidurinio ugdymo planų 2020-2021 m. m. projektų patikslintą suvestinę (planuojami mokytis dalykai pagal kursus ir lygius, moduliai, pasirenkamieji dalykai, brandos darbas) (laisva forma) Iki 31 d. el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Ramunė Aksomaitienė,                     Jūratė Klimienė

 IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas, vieta Atsakingas
Anglų kalbos olimpiada 8 d. 9.00 val.

RŠPT

Lina Masiliūnaitė
Chemijos rajoninė olimpiada 9-12 klasių mokiniams 10 d. 9.00 val.

RŠPT

Žaneta Kalėjutė

 

Matematikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 17 d. 9.00 val.

RŠPT

Julia Gražulevičiūtė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 21 d. 9.00 val.

RŠPT

Jūratė Ambrazienė
Aukštųjų mokyklų mugė 2020 23 d. 9.00 val.

Kauno Žalgirio arena

Sigutė Mačiūnienė,

Rita Rajeckienė

Rajoninė biologijos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 24 d. 9.00 val.

RŠPT

Jūratė Klimienė
Rajoninė fizikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 31 d. 9.00 val.

RŠPT

Laima Siliūnienė
Meninio skaitymo konkursas Iki 31 d.

RŠPT

Jūratė Ambrazienė

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla        

Read More
Mokiniai

2019-2020 MOKSLO METAIS 2019-09-01 Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 10 4 6 1 a 1 20 7 13 1 b […]

Read More