Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Veiklos kokybės įsivertinimas

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

2016-2017 m. m.

 4.2. TEMA – MOKYMASIS IR VEIKIMAS KOMANDOMIS

 4.2.2. RODIKLIS – Tėvų/ globėjų galimybių pažinimas ir didinimas

 Įsivertinimo instrumentai: 1-IV klasių mokinių tėvų apklausa tiesioginėje internetinėje sistemoje IQES onlineLietuva sistemoje, interviu su gimnazijos tarybos ir klasių tėvų komitetų pirmininkais, I-IV gimnazijos klasių mokinių apklausa elektroniniame dienyne, diskusija su gimnazijos mokinių tarybos nariais, klasių vadovų veiklos programos.

 

Tėvų apklausos rezultatai 

 Apklausoje dalyvavo 41,9 proc. 1-IV gimnazijos klasių mokinių tėvų. Iš jų 24 proc. sudaro 1-4 klasių, 48 proc. 5-8 klasių, 28 proc. I-IV gimnazijos klasiųmokinių tėvų.Aktyviausiai apklausoje dalyvavo IV gimnazijos klasių mokinių tėvai (15 proc.). 62 proc. respondentų yra mergaičių tėvai (globėjai), 38 proc. – berniukų. 88 proc. respondentų mokinių motinos (globėjos), 12 proc. – tėvai (globėjai).

Klausimų su atsakymų skale rezultatai

 Aukščiausios vertės

Klasės tėvų susirinkimai yra naudingi. 3,6

Aš dalyvauju klasės tėvų susirinkimuose.     3,6

Mums (tėvams, globėjams) reguliariai suteikiama galimybė pareikšti savo atsiliepimus apie mokyklos veiklą (pvz., tėvų susirinkimuose, konsultacijose mokinių tėvams, veiklos kokybės įsivertinimo apklausose, elektroniniame dienyne).                                                                     3,6

Klasės vadovas (-ė) sudaro galimybes tėvams (globėjams) aktyviai įsitraukti į klasės gyvenimą.  3,6

Mums (tėvams, globėjams) yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime kreiptis.3,6

Žemiausios vertės

Aš dalyvauju vaiko klasės gyvenime (įsitraukiu į renginių organizavimą, stebiu pamokas, vykstu kartu į ekskursijas ir kt.).  3,1

Aš dalyvauju vaiko klasės tėvų veikloje (pvz., renginiuose, paskaitose). 3,3

Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja vaikų ugdymo klausimais.3,4

Mokykla geranoriškai reaguoja į mūsų (tėvų, globėjų) pateiktus klausimus, pastabas ar išsakytą kritiką.    3,4

Mes (tėvai, globėjai) esame informuojami apie visos mokyklos tikslus ir pagrindinius veiklos aspektus.    3,4

Žemiausios vertės yra palyginti aukštos, todėl jos netraktuojamos kaip trūkumai. (Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip pozityvios.)

MOKYTOJŲ APKLAUSOS REZULTATAI

Apklausoje dalyvavo 66 procentai gimnazijos mokytojų.

Klausimų su atsakymų skale rezultatai

 Aukščiausios vertės

Jeigu dėl mokinio kyla problemų, mokytojai/ klasių vadovai kreipiasi į tėvus/ globėjus.   3,9
Greta įprastinių pamokų mokykla yra parengusi deramą bendruomenės veiklos pasiūlą (pvz.: švenčių, meno renginių, projektų…). 3,7
Mokytojai/ klasių vadovai aptaria su tėvais/ globėjais mokinių mokymosi pasiekimus, ugdymo(si) tikslus.3,7
Tėvams/ globėjams reguliariai suteikiama galimybė pareikšti savo atsiliepimus apie mokyklos veiklą (per susirinkimus, individualius pokalbius, konsultacines valandas, elektroninį dienyną).3,7
Jeigu mokiniai yra skriaudžiami, mokykla imasi veiksmų, kad užkirstų tam kelią.3,7

Žemiausios vertės

Tėvai/ globėjai aktyviai dalyvauja klasės gyvenime.           2,5
Tėvų susirinkimai yra naudingi.                                           3,1
Tėvų/ globėjų bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais/ klasių vadovais yra paremtas abipusiu pasitikėjimu.                                                           3,3
Tėvai/ globėjai iškilus problemoms kreipiasi į mokytojus/ klasių vadovus.         3,4
Mokykla organizuoja tėvams/ globėjams pakankamai šviečiamųjų užsiėmimų įvairiomis mokinių ugdymo temomis (pvz.: lytiškumas, tolerancija, patyčių prevencija, klasių savivalda…).        3,5
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More