Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Ugdymo organizavimas

 2017–2018 MOKSLO METAIS

Mokslo metų ir ugdymo proceso trukmė:

Klasės,

grupės

Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
PUG, 1–4 2017-09-01 2017-05-31 170 34
5–8, gimnazijos I–III 2017-09-01 2017-06-15 181 36
gimnazijos IV 2017-09-01 2017-05-25 166 33

Ugdymo procese skiriamų atostogų trukmė:

Klasės, grupės Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos Vasaros atostogos
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
PUG, 1–4 2017-10-30 2017-11-03 2017-12-27 2018-01-03 2018-02-19 2018-02-23 2018-04-03 2018-04-06 2018-06-01 2018-08-31
5–8,

gimnazijos I–III

2017-10-30 2017-11-03 2017-12-27 2018-01-03 2018-02-19 2018-02-23 2018-04-03 2018-04-06 2018-06-18 2018-08-31
gimnazijos IV*** 2017-10-30 2017-11-03 2017-12-27 2018-01-03 2018-02-19 2018-02-23 2018-04-03 2018-04-06* ** 2018-08-31

* Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.

** Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

*** Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Klasės, grupės Pirmas pusmetis Antras pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga
PUG, 1–4 2017-09-01 2018-01-31 2018-02-01 2018-05-31
5–8, gimnazijos I–III 2017-09-01 2018-01-31 2018-02-01 2018-06-15
gimnazijos IV 2017-09-01 2018-01-31 2018-02-01 2018-05-25

5 ugdymo dienos, dėl kurių organizavimo laiko sprendimą priėmė gimnazija:

Klasės Laikas Veiklos*
1–8, gimnazijos I–IV 2017-09-01 Žinių diena
2017-11-10 Mokslo diena
2018-02-15 Tėvynės diena
2018-04-10 Ugdymo karjerai diena
2018 m. gegužės – birželio mėn. Edukacinės išvykos diena

* Dienų veiklos, jų laikas, vieta, atsakingi detalizuojami direktoriaus įsakymuose ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

 

Ugdomoji veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pradedama 9.00 val.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1 klasių pamokų laikas:

Pamoka Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.35 val. 20 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.30 val. 20 min.
3 pamoka 9.50 val. 10.25 val. 30 min.
4 pamoka 10.55 val. 11.30 val. 35 min.
5 pamoka 12.05 val. 12.40 val. 20 min.

2-8, gimnazijos I-IV  klasių pamokų laikas:

Pamoka Prdžia Pabaiga Pertraukos trukmė
1 pamoka 8.00 val. 8.45 val. 10 min.
2 pamoka 8.55 val. 9.40 val. 10 min.
3 pamoka 9.50 val. 10.35 val. 20 min.
4 pamoka 10.55 val. 11.40 val. 25 min.
5 pamoka 12.05 val. 12.50 val. 10 min.
6 pamoka 13.00 val. 13.45 val. 10 min.
7 pamoka 13.55 val. 14.40 val. 10 min.
8 pamoka 14.50 val. 15.35 val.

 

Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More