Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-82

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA

V E I K L O S   P L A N A S

2018 M. BALANDIS

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

7 d. – Pasaulinė sveikatos diena
15 d. – Kultūros diena
26 d. – Pasaulinė gyvybės diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

 

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 Vytauto g. 94 ir

11.40 Melioratorių g. 9

Administracija
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį

14.45 val.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Arvydas Stankus
Valstybinio brandos egzamino užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis 4-5 d. 9.00-17.00 val. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Aušra Gedgaudienė
Veiklos kokybės įsivertinimo grupių susirinkimai 5 d. 9.00 val.

9 d. 14.00 val.

230 kabinetas

Roma Kimbraitė,

Rima Aksomaitienė

6 klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 5 d. 10.00 val.

232 kabinetas

Klasių vadovai
5 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 9 d. 14.00 val.

211 kabinetas

Evelina Budrienė, Rasa Zakaitė
Ugdymo karjerai diena 10 d. pagal direktoriaus įsakyme numatytą tvarką Aldona Norkienė, Marytė Kvietkuvienė, Ingrida Jankauskienė
Pasirenkamųjų dalykų, modulių programų pasiūlos 2017–2019 m. m. pristatymas II gimnazijos klasių mokiniams, planuojantiems vidurinį ugdymą Ariogalos gimnazijoje 10 d. 13.00 val.

207 kabinetas

Rita Rajeckienė,

Rožė Teišerskienė, mokytojai parengę programas

Metodinės tarybos susirinkimas 12 d. 14.40 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
5 b klasės tėvų susirinkimas 12 d. 17.00 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Jungtinės metodinės grupės susirinkimas 16 d. 14.40 val.

208 kabinetas

Evelina Budrienė
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

(2, 4, 6, 8 klasės)

16-20, 23-26 d.

9.00-10.00 val.

207, 211, 212 kabinetai

Aldona Norkienė,

Marytė Kvietkuvienė

7 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 18 d. 14.40 val.

229 kabinetas

Vilma Šegždienė,

Laima Siliūnienė

Individualūs pokalbiai su 4 a klasės mokinių tėvais 18 d. 11.00-14.00 val. Auksė Jankūnienė
Atvirų durų diena būsimiems priešmokyklinio ugdymo vaikams ir jų tėvams 19 d. 10.00 val.

Aktų salė

Aldona Norkienė,

Diana Korsakienė

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 23 d. 13.00 val. Saulė Tiškuvienė
Užsienio kalbos (vokiečių) pasiekimų lygio testai 24 d. pagal direktoriaus įsakyme numatytą tvarką Ramunė Aksomaitienė
Užsienio kalbos (rusų) pasiekimų lygio testai 25 d. pagal direktoriaus įsakyme numatytą tvarką Roma Kimbraitė
I gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas dėl signalinio II pusmečio rezultatų aptarimo 25 d. 14.40 val.

306 kabinetas

Roma Kimbraitė,

Dalė Ūselienė

Kalbų metodinės grupės susirinkimas 25 d. 14.40 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
Klasės vadovų susirinkimas 26 d. 14.40 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio testai 26 d. pagal gimnazijos direktoriaus įsakyme numatytą tvarką Gintarė Preikšienė
Atvirų durų dienos būsimiems penktokams 27 d. su tėvais suderintu laiku Auksė Jankūnienė,

Gražina Seredienė

5-8, I-IV gimnazijos klasių pamokų, valandėlių, elektroninio dienyno priežiūra stebint priemonių ugdymo(-si) ir lankomumo rezultatų gerinimui įgyvendinimą 3-30 d.

pagal laiką ir vietą pamokų tvarkaraštyje

Ingrida Jankauskienė

Marytė Kvietkuvienė

Valandėlė „Kaip aš augu ir keičiuosi“

4 b klasės mergaitės

Sutartu laiku Giedrė Puodžiavelienė
UžsiėmimasKošmaras ausims arba girdėti malonu“ Sutartu laiku Giedrė Puodžiavelienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
AG 10 renginys – Spektaklis H. Ch. Anderseno pasakų motyvais „Nauji Drevinuko nuotykiai“ PUG, 1-4 klasių mokiniams 9 d. 11.00 val.

Aktų salė

Aldona Norkienė
JTBA finansuojamo Erasmus + projekto apie Regionų aktyvinimą per meną performansas gimnazijos kieme.

Projekte dalyvauja įvairių organizacijų atstovai iš Lietuvos, Rumunijos, Prancūzijos, Lenkijos, Estijos, Vengrijos, Italijos, Turkijos

11 d. sutartu laiku, gimnazijos kieme Arvydas Stankus
Nacionalinės teisinių žinių olimpiados

I-asis etapas

13 d. 10.00 val. I srautas, 13.00 val. II srautas,

IT kabinetai

Rasa Zakaitė
Floristikos būrelio „Gyvenimas iš naujo“ darbų paroda 9-13 d.

Skaitykla

Dalė Ūselienė
Talentų vakaras, dalyvauja 8-IV gimnazijos klasės ir rajono mokyklų atstovai 13 d. 18.00 val. Mokinių taryba
„Įdomieji fizikos eksperimentai“ 18 d. 11.40-12.05 val.

Laboratorija

Rima Aksomaitienė
Anglų k. meninio skaitymo konkursas 18 d. 13.00 val.

Menų studija

Anglų kalbos mokytojai
Informacinių technologijų olimpiada 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams (nuotolinė) 19 d. 10.00 val.

306 kabinetas

Dalė Ūselienė
Akcija „Darom“, dalyvauja klasių atstovai ir Mokinių taryba 20 d. 8.00-8.45 val. Mokinių taryba
Prevencinė stovykla „Sniego gniūžtė 2018“ 20-22 d. Eglė Vitauskaitė
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 23-29 d. Jovita Andriulienė
Verslumo pradmenų konkursas 3-4 klasių mokiniams 26 d. 12.00 val.

Aktų salė

Rasa Zakaitė
„Šokių karai -2018“, skirti tarptautinei šokių dienai 27 d. 12.40 val. Marytė Kvietkuvienė
Šokiai 8-IV gimnazijos klasės,

filmas 5-7 klasės

27 d. 18.00 val. Mokinių taryba

 PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
II gimnazijos klasės mokinių 2018–2019 m. m. ir 2019–2020 m. m. individualių vidurinio ugdymo (-si) planų projektų dalykų pasirinkimų suvestinė (pakartotinai) el. paštu Nuolat keičiantis mokinių individualių planų projektams IngridaJank@gmail.com Rita Rajeckienė,

Rožė Teišerskienė

Modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūlos programų III-IV gimnazijos klasių mokiniams 2017–2019 m. m. el. variantus Iki 3 d. IngridaJank@gmail.com Zita Andrijaitienė, Dalė Ūselienė, Evelina Budrienė
Neformaliojo švietimo būrelių programų pasiūla 2018–2019 m. m. 1-20 d.

Evelinai Budrienei

Būrelio vadovai

 IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Mažoji Lietuvių kalbos olimpiada 11 d. 9.00 val. Raseiniai Jūratė Ambrazienė
Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams 11 d. 9.00 val. Raseinių Šaltinio progimnazija Sigutė Mačiūnienė
AG 10 renginys – Kūrybinių partnerysčių projektas: kūrybinės dirbtuvės „Filmavimas mobiliaisiais telefonais“ (8 a, b kasių atstovai) 11 d. Vilnius, projekto organizatorių transportas Ramunė Aksomaitienė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 16 d. 9.00 val. Raseiniai Auksė Jankūnienė
Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“ 17 d. 10.00 val. Raseiniai Diana Korsakienė
Raseinių  rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių tautinės dainos ir šokio festivalis ,,Esu tau, Tėvyne“ 19 d. 8.00 val.,

Šiluvos gimnazija

Evelina Budrienė,

Marytė Kvietkuvienė

5 a, 5 b klasių pažintinė – edukacinė išvyka 20 d. 8.00 val. Evelina Budrienė, Rasa Zakaitė
2017–2018 m. m.  Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių (gim. 2002 m. ir jaun.) krepšinio zoninės varžybos 20 d. 21 d. 22 d.

Kėdainiai

Aivaras Pranckevičius
2017–2018 m. m. Raseinių rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos (1 grupė-gim. 1999-2002 m.,

2 grupė-gim. 2003 m. ir jaun.)

26 d. 9.00 val.

Prabauda

Aivaras Pranckevičius
Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS Buvę: Gimnazijos logotipas GIMNAZIJOS VĖLIAVA 1-4 klasių mokinių uniforma 5-IV klasių mokinių uniforma

Read More
Socialiniai partneriai

        ASU- Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Šiaulių universitetas Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras Raseinių rajono švietimo centras Lietuvos moksleivių sąjunga […]

Read More
Mokiniai

2017-2018 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 17 10 7 1 a 1 21 11 10 […]

Read More