Tel: (8 428) 50 241, (8 428) 50 141
El. paštas: ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
Tradicinės gimnazijos šventėsDidelis dėmesys ugdymo kokybeiPatriotinis auklėjimas

Tradicinės gimnazijos šventės

Gimnazija puoselėja tradicijas...

Didelis dėmesys ugdymo kokybei

Ugdymo prioritetai...

Patriotinis auklėjimas

Gimnazija stipri patriotiniu auklėjimu...

Mėnesio planas

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus
2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-43

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA
V E I K L O S   P L A N A S
2019 M. KOVAS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

4 d. – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena
8 d. – Tarptautinė moterų solidarumo diena
11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
20 d. – Žemės diena
27 d. – Tarptautinė teatro diena
29 d. – Lietuvos įstojimo į NATO diena

UGDYMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, PASITARIMAI, SEMINARAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Pedagogų pasitarimas Kiekvieną pirmadienį 10.40 val. 221 skaitykla,  Vytauto g. 94 ir 13.00 val. mokytojų kambarys, Melioratorių g. 9 Administracija
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas Paskutinį mėnesio ketvirtadienį

15.00 val. sutartoje patalpoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Direkcinis pasitarimas Kiekvieną ketvirtadienį 15.30 val. 203 kabinetas Metodinių grupių pirmininkai
Lyderių laikas 3 projekto veiklos 1-29 d. Metodinių grupių pirmininkai
I-IV gimnazijos klasių elektroninio dienyno pildymo teisingumo stebėjimas 1-29 d., el. dienynas Ingrida Jankauskienė
I-IV gimnazijos klasių pamokų ir veiklų stebėjimas dėl ugdymo turinio įgyvendinimo metodikos pritaikymo individualiems mokinių poreikiams 1-29 d., kabinetai pagal pamokų tvarkaraštį Ingrida Jankauskienė
5-8 klasių pasitikrinimas pagal projektą „Skaitymo laboratorija“ (5-6 kl. EMA pratybos, skaityklė Milžinas,  vyturys.lt, Offisas 365-mokinių aplankai) 1-29 d. individualiu laiku Simona Bartkienė,

Marytė Kvietkuvienė

Veiklos kokybės įsivertinimas: apklausa, interviu, dokumentų analizė 1-29 d. Ramunė Aksomaitienė,

Roma Kimbraitė

I-IV gimnazijos klasių vadovių pasitarimas dėl pasirengimo individualioms konsultacijoms

Individualios konsultacijos I-IV gimnazijos klasių vadovėms:

-mokinio elektroninio aplanko formavimas;

-asmeninės pažangos fiksavimo lentelės;

-klasės vadovo elektroninio dienyno pildymas;

-mokinių asmens bylos;

-lankomumo apskaita ir praleistų pamokų pateisinimo dokumentai;

-susirinkimų dėl mokinių asmeninės pažangos organizavimas;

-klasės vadovo veiklos planai ir jų įgyvendinimas;

-kiti klasės vadovams svarbūs klausimai iš anksto pateikti el. paštu IngridaJank@gmail.com

4 d. 9.40 val.

Mokytojų kambarys

 

25 d. 10.45-17.00 val. Mokytojų kambarys

Ingrida Jankauskienė
Gimnazijos I a klasės mokinių susitikimas su gimnazijos administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų atstovais dėl asmeninių ugdymo(si) tikslų ir pažangos įgyvendinimo 4 d. 13.55 val.

213 patalpa

Ramunė Aksomaitienė
Metodinės tarybos susirinkimas 4 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas 6 d. 9.50 val.

230, 232 kabinetai

Zita Andrijaitienė,

Daiva Vaičaitienė

Laimės dienos paminėjimas „Padovanok draugui šypseną“ PUG 11 d. Giedrė

Puodžiavelienė

8 a, b dėstančių mokytojų susirinkimas 12 d. 14.45 val.

229 kabinetas

Vilma Šegždienė,

Laima Siliūnienė

5 a, b dėstančių mokytojų susirinkimas 18 d. 14.45 val.

105 kabinetas

Aušra Gedgaudienė,

Irma Buividienė

Gamtos mokslų metodinės grupės susirinkimas 18 d. 14.40 val.

305 kabinetas

Laima Siliūnienė
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas 25 d. 14.50 val.

307 kabinetas

Dalė Ūselienė
Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 18 d. 15.00 val.

211 kabinetas

Laimutė Neverdauskienė
Supervizijos gimnazijos VGK nariams su psichologe V. Šap 19 d. 13.00 val.

Skaitykla

Marytė Kvietkuvienė
Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 19 d. 14.00 val. Saulė Tiškuvienė
6 a, b dėstančių mokytojų susirinkimas 19 d. 14.00 val.

102 kabinetas

Evelina Budrienė,

Rasa Zakaitė

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės susirinkimas 19 d. 14.40 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Akcija. „Tavo jėgų šaltinis – skaidraus vandens stiklinė“ 20 d.

2 a. fojė

Giedrė

Puodžiavelienė

7 a, b klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 21 d. 14.40 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė,

Jūratė Ambrazienė

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 25 d. 14.40 val.

232 kabinetas

Zita Andrijaitienė
II a, b gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimas 26 d. 10.35 val.

105 kabinetas

Roma Kimbraitė,

Dalė Ūselienė

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 26 d. 14.40 val.

231 kabinetas

Jūratė Ambrazienė
Pirmų klasių mokinių skaitymo patikra I-IV sav. Aldona Norkienė
Akcija. ,,Baltosios ramunės“ skirta pasaulinei tuberkuliozės dienai paminėti koordinavimas Kovo mėn. Giedrė

Puodžiavelienė

RENGINIAI

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Karjeros diena (veiklos pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą planą) 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams 1 d. laikas ir vieta pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą veiklų planą Ramunė Aksomaitienė, Ingrida Jankauskienė,

Marytė Kvietkuvienė

Rajoninis pasaulio pažinimo mokomųjų užduočių 1-2 klasių mokiniams konkursas Sausio – birželio mėn.

(I etapas),

rugpjūčio – gruodžio mėn. (II etapas)

Aldona Norkienė,

Daiva Stankienė,

Saulė Tiškuvienė

Kaziuko mugė (PUG, 1-4 klasės) 1 d. 11.30 val.

Aktų salė

Aldona Norkienė,

pradinių klasių vadovai

Kaziuko mugė (5-IV klasės) 1 d. 13.00 val.

I a. fojė, valgykla

Laima Siliūnienė,

Rasa Zakaitė

Mokyklinis menų dailės srities brandos egzaminas abiturientams 1-29 d. pagal pamokų tvarkaraštį ir laikaraštį 216 kabinetas Lijana Raginskienė
Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių 1-30 d. Renata Jocienė,

Rima Draukšienė,

Lilija Masnikė,

Kristina Drumstienė

Viktorina „Iš Lietuvos istorijos“ 14 d.12.00 val.

Aktų salė

Rasa Zakaitė
Lietuvių kalbos olimpiada

(4 kl.)

6 d. 9.00 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Auksė Jankūnienė
Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas 6 d. 9.50 val.                       230, 232 kabinetai Zita Andrijaitienė,

Daiva Vaičaitienė

Anglų kalbos konkursas „Kengūra“ 7 d. 9.00 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Renata Jocienė
Istorijos žinovo konkursas 8 d. 8.00 val. Rasa Zakaitė
Raštingiausio pradinuko konkursas „Rašau diktantą – 2019“ 8 d. 9.00 val.

Pailgintos mokymosi dienos grupės klasė

Auksė Jankūnienė
Nacionalinis diktantas 8 d. 11.00 val. Informacinis centras Zita Andrijaitienė
Kovo 11-osios minėjimas 8 d. 12.00 val.

Aktų salė

Nijolė Juknienė,

klasių vadovai

„Olimpinės mylios“ bėgimas iš Daugėliškių bunkerio į partizanų kalnelį Ariogalos miesto kapinėse, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimui 8 d. 13.00 val. Aivaras Pranckevičius,

Birutė Balžekienė,

Andrius Bautronis

6 b, 7 a, 7 b klasių piešinių albumų „Lietuvos šimtmečio istorijos puslapiais“ eksponavimas 8-15 d. informacinis centras Ingrida Jankauskienė
12 d. 14.45 val.

211 kabinetas

II a, b gimnazijos klasių matematikos bandomasis PUPP 14 d. tvarkaraščio pamokų metu,

106, 109 kabinetai

Irma Buividienė,

Sigutė Mačiūnienė

Atvira muzikos pamoka 5 a klasėje 15 d. 8.55 val.

217 kabinetas

Evelina Budrienė
Tarpklasinės 7-I klasių krepšinio varžybos III sav. Aivaras Pranckevičius
Praktinis užsiėmimas 8 a ir I b „Prikelk daiktą antram gyvenimui“ 18 d. 12.05 val.

213 patalpa

Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

Geografijos bandomasis egzaminas 18 d. 13.55 val.

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
Chemijos pamokos kitaip „Nitratų kiekio nustatymas vaisiuose ir daržovėse“ I a, I b klasės 18-19 d. Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

Akcija „Vandens savaitė“

PUG, 1-4 klasės

18-22 d. Rita Krištopaitienė,

Dovilė Vileikytė – Bautronienė,

Pradinių klasių vadovai

Integruotas gamtos mokslų testas II gimnazijos klasės mokiniams 19 d. 9.00 val.                        305, 306, 108 kabinetai Laima Siliūnienė
Parodos, skirtos Žemės dienai 19 d.

Gamtos mokslų laboratorija

Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IV gimnazijos klasių mokiniams 19 d. 8.00-13.45 val.,                20 d. 8.00-12.45 val.       307, 304 kabinetai Ingrida Jankauskienė, komisijos pirmininkas
Žemės diena (pagal atskirą

direktoriaus įsakymą)

20 d. Aldona Norkienė,

Gražina Seredienė,

pradinių klasių vadovai

Žemės vėliavos pakėlimas 20 d. 9.00 val.

 

Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

Biologijos ir fizikos žaliosios pamokos (pamokos kitaip) 20 d.

111, 112 kabinetai

Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

Konferencija 8-10 kl. mokiniams „Būk protingas vartotojas“ 21 d.

Menų salė

Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

Integruotas socialinių mokslų testas II gimnazijos (10) klasės mokiniams 21 d. 9.00 val.                        305, 306, 108 kabinetai Andrius Bautronis
Ekonomikos ir verslumo olimpiada 21 d. 12.05 val.

211 kabinetas

Rasa Zakaitė
Susitikimas su Dubysos regioninio parko ekologu Vaidu Greičiumi Data tikslinama Laima Siliūnienė,

Jūratė Klimienė,

Žaneta Kalėjutė

Tarpklasinės I-IV gimnazijos klasių tinklinio varžybos IV sav. Aivaras Pranckevičius
Dorinio ugdymo (etikos) atvira pamoka 5 klasė ,,Konfliktas“ 25 d. 8.55 val.

307 kabinetas

Dalė  Ūselienė
Bandomasis chemijos VBE, IV gimnazijos klasių mokiniams 25 d. 13.00-16.00val.

302 kabinetas

Žaneta Kalėjutė
Geografijos popietė „Gerai yra svetimas šalis pažinti, o savoji – tai jau priedermė“ (skirta T. Daugirdui) 27 d. 13.55 val.

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
Atvira šokio pamoka 3 b klasėje „Kūno judesys – kalba be žodžių “ 27 d.

Aktų salė

Nijolė Juknienė
Drevinuko spektaklis „Kaip Drevinukas laimę surado“ 29 d. 12.00 val.

Aktų salė

Aldona Norkienė
Geografijos atvira pamoka 6 a klasė ,,Lietuvos etnografiniai regionai“ 29 d. 8.55 val.

207 kabinetas

Rožė Teišerskienė
Dorinio ugdymo (tikyba) paroda ,,Lietuvos šimtmečio kankiniai“ 29 d. 124 kabinetas Laimutė Neverdauskienė
Respublikinė prevencinė stovykla „Sniego gniūžtė“ 28-30 d. 18.00 val. Sveikatinimo darbo grupė
IEA TIMSS 2019 testavimas (4 b klasė) Kovo 4 d. – balandžio 12 d.

Informacinių technologijų kabinetas

Aldona Norkienė,

Saulė Tiškuvienė

 

IŠVYKOS

Veiklos pavadinimas Laikas,  vieta Atsakingas
Lietuvos mokinių Muzikos olimpiada III turas 2 d. 9.00 val.

Klaipėda

Evelina Budrienė
Respublikinis anglų kalbos konkursas I-II gimnazijos klasėms 5 d. 9.00 val.

Raseinių ŠPT

Dalia Skeberdienė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ 6 d. 13.00 val.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos konferencijų salė

Daiva Stankienė
Kovo 8 dienos koncertas: „Tu man gražiausia“ 8 d. 17.00 val.

Kauno Žalgirio arena

Gimnazijos bendruomenė
Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės stalo teniso varžybos 10 d. 9.00 val.

Jonava

Ričardas Višinskas
Geografijos olimpiados rajono etapas 12 d. 9.00 val.

Raseinių V. Petkaus pagrindinė mokykla

Rožė Teišerskienė
Smiginio rajoninės varžybos 13 d. 9.00 val.

Raseinių Šaltinio progimnazija

Birutė Balžekienė
Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinė programa Pranui Eimučiui atminti 7 a, b mokiniams, dalyvavusiems piešinių konkurse 18 d.

Kaunas

Arvydas Stankus,

Ingrida Jankauskienė

Šventė „Šokio vizija“ 20 d. 16.00 val .

Raseinių „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

Marytė Kvietkuvienė
Matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams 26 d.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201, 205

Rita Urbonienė,

Nijolė Juknienė,

Saulė Tiškuvienė, Aldona Zajančkauskienė

Festivalis-konkursas

„Dainuoju pavasarį“

26 d. 10.00 val.

Alksniupiai Radviliškio r.

Evelina Budrienė

PRISTATYTI

Veiklos pavadinimas Iki kada ir kam pristatyti Atsakingas
Prašymai dėl vadovavimo III gimnazijos klasei 2019-2020 m. m. Iki 8 d.

201 patalpa

Mokytojai
Pageidavimai dalyvauti gimnazijos ugdymo plano rengimo darbo grupėje Iki 8 d.

Ingridai Jankauskienei

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
NŠ pasiūla 2019-2020 m. m. Iki 15 d.

Rasai Zakaitei

Mokytojai
Projektų dienos (balandžio 17 d.) veiklų pavadinimai, mokinių sąrašai Iki 15 d. el. paštu

mmarkai@gmail.com

Metodinių grupių vadovai
Veiklos balandžio mėn. planui Iki 25 d. el. paštu

starvydasag@gmail.com

Metodinių grupių pirmininkai
Pasiūlos ilgalaikiai planai – programos 5-8, I-II gimnazijos klasės mokiniams 2018-2019 m. m. Iki 29 d.                           Ingridai Jankauskienei,

Marytei Kvietkuvienei

Metodinių grupių pirmininkai
II gimnazijos klasės mokinių 2018-2019 m. m. ir 2019-2021 m. m. individualių vidurinio ugdymo(si) planų projektų dalykų pasirinkimų suvestinė (pakartotinai) Nuolat keičiantis mokinių individualių planų projektams el. paštu

IngridaJank@gmail.com

Roma Kimbraitė,

Dalė Ūselienė

Vizija, misija

Vizija. Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius, puoselėjanti demokratines ir humanistines vertybes. Misija. Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, […]

Read More
Istorija

Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. Ši mokykla veikė prie bažnyčios. Seniausia pradinė mokykla Ariogaloje įsikūrė 1820 m. 1935/36 m. pradėjo veikti mokykloje septintas skyrius, kuris buvo […]

Read More
Gimnazijos atributika

GIMNAZIJOS HERBAS    

Read More
Socialiniai partneriai

Lietuvos moksleivių sąjunga (Mokinių tarybos lygmenyje)  Lietuvos Mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras  Marijampolės Sūduvos gimnazija (Mokinių tarybos lygmenyje)   Kauno Juozo Gruodžio konservatorija  Seinių lietuvių „Žiburio“ mokykla

Read More
Mokiniai

2018-2019 MOKSLO METAIS (rugsėjo 1 d.) Klasės (grupės) Klasių komplektų (grupių) skaičius Mokinių (vaikų) skaičius Iš viso Mergaičių Berniukų PUG 1 20 9 11 1 a 1 20 12 8 […]

Read More